:: หมู่ 6 ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  :: โทรศัพท์ 036-391-196 ::
Last update : 08-01-53
             โรงเรียนอนุบาลเสาไห้ :: เลขที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 18160 :: โทรศัพท์/โทรสาร 0-3639 -1196 :: e-mail : absaohai@gmail.com
Version: 2.191154 :: Design & Support by ช่างหน่อย MAZknight :: Web Master Team : รองประภาพันธ์ , ครูนก , ครูปอย , MAZknight
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดีบน IE. เวอร์ชั่น 6.0 ขึ้นไป ความละเอียด 1024 x 768 Text Size Medium
แผนปฏิบัติการของโรงเรียนอนุบาลเสาไห้ แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มหลัก ๆ ดังนี้
     1. กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
          1.1 เบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
          1.2 จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง
          1.3 พัฒนาระบบงานธุรการ
          1.4 จัดหาวัสดุการศึกษา
     2. กลุ่มบริหารงานทั่วไป
          2.1 ปรับภูมิทัศน์พัฒนา
          2.2 จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกบริการทางการศึกษา
          2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนกลุ่มบริหาร 5 งานหลัก
          2.4 ประสานร่วมมือ สามัคคีหน่วยงาน
     3. กลุ่มบริหารงานวิชาการ
          3.1 ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
          3.2 การพัฒนาและการให้บริการห้องสมุดโรงเรียน
          3.3 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน
          3.4 โครงการนิเทศภายใน
          3.5 การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
          3.6 การจัดทำคลังข้อสอบ
     4. กลุ่มบริหารงานบุคคล
          4.1 โครงการดนตรีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
          4.2 โครงการสอนดนตรีสากล (ดุริยางค์)
          4.3 พัฒนาบุคลากร
          4.4 จัดหาบุคลากรเพื่อช่วยพัฒนา ดูแลความสะอาด และอยู่เวรยาม
     5. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
          5.1 งานกิจการนักเรียน
          5.2 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
          5.3 เดินทางไกลและแรมคืนลูกเสือและสมาชิกยุวกาชาด
     6. ปฐมวัย
          6.1 ซ่อมแซมเครื่องเล่นสนามและบ่อทราย
          6.2 ปรับภูมิทัศน์เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
          6.3 งานธุรการของปฐมวัย
          6.4 ซ่อมแซมอุปกรณ์ สื่อ ครุภัณฑ์
          6.5 รับเด็กปฐมวัย
          6.6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย
          6.7 พัฒนาบุคลากรของเด็กปฐมวัย อบรม ศึกษาดูงาน
          6.8 สาส์นสัมพันธ์ปฐมวัย
          6.9 ประชุมผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
          6.10 จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย
          6.11 ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
          6.12 บัณฑิตน้อย
นายอิทธิรงค์ ปานะถึก
ผู้อำนวยการ
:: ข้อมูลสารสนเทศ / แผนปฏิบัติการ ::