ผู้สอน นางธันยะวีร์ ค้าขาย : tawannana@hotmail.com