สารบัญการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนะนำโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro

ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
การติดตั้งโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro
แนะนำโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro
การเรียกใช้โปรแกรม Flip Album 6.0 Pro
ส่วนประกอบของโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro
แบบทดสอบท้ายหน่วย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้าง e-Book เบื้องต้น
การสร้างหน้ากระดาษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เริ่มสร้างสรรค์ e-book
การเพิ่มข้อความใน e-Book
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบรูปเล่ม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การ Create Album CD

   
ผู้สอน นางธันยะวีร์ ค้าขาย : tawannana@hotmail.com