การติดตั้งโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro

การติดตั้งโปรแกรม Flip Album 6.0 Pro มีวิธีการดังนี้

ขั้นตอนที่  1  ใส่แผ่นโปรแกรมใน CD Rom ของเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้ว Double Click ที่ Setup.exe  เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม

 

ขั้นตอนที่ 2  กดปุ่ม Next > จะแสดง License Agreement  ดังรูป

ขั้นตอนที่ 3 อ่านข้อตกลงต่าง ๆ  และเลือก I accept  the terms in the license agreement กดปุ่ม Next > จะแสดงหน้าต่างการเลือกประเภทการติดตั้ง

ขั้นตอนที่ 4  เลือก complete เพื่อการติดตั้งโปรแกรมและเลือก Next >และกดปุ่ม Install เพื่อติดตั้งโปรแกรม

 

ขั้นตอนที่ 5  โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Install Shield Wizard Completed และเลือกปุ่ม Finish

  
ผู้สอน นางธันยะวีร์ ค้าขาย : tawannana@hotmail.com