วิสัยทัศน์ห้องสมุด

มุ่งมั่นพัฒนาห้องสมุดให้มีมาตรฐาน
เป็นแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน และชุมชน
ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านพันธกิจห้องสมุด

พัฒนาห้องสมุดให้มีมาตรฐานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านใฝ่รู้ใฝ่เรียน
ส่งเสริมให้มีการบริการและกิจกรรมรักการอ่านให้เกิดขึ้นทั้งในโรงเรียนและชุมชน
พัฒนาห้องสมุดแบบมีส่วนร่วมระหนว่างโรงเรียนกับชุมชนเป้าประสงค์ห้องสมุด


จัดห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการห้องสมุดมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
มีการบริหารจัดการสะดวกและรวดเร็วโดบนำเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมมาใช้
ผู้บริหาร ครู นักเรียนและชุมชนร่วมกันพัฒนาสร้างเสริมห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดมีชีวิต


 
ข้อมูลห้องสมุด
วิสัยทัศน์
ระเบียบห้องสมุด
บุคลากร
สถานที่
 
บริการทั่วไป
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
อินเทอร์เน็ต
 
สาระน่ารู้
รางวัลซีไรต์
นักเขียนซีไรต์
 
สิ่งพิมพ์ออนไลน์
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
e-book
ฐานช้อมูลวิทยานิพนธ์ออนไลน์

ห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท
ม. 5 ต.ขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
โทร : 036-267114
website : http://www.srb1.go.th/anuban/library/library.htm