ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Networks สพท.สระบุรี เขต1
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 8 ท่าน ผู้เข้าชม 364318  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลาดเขาปูน
หัวข้อข่าว : เหรียญทองของเรา

     ด.ญ.ขนิษฐา อ่อนเลิศ นักเรียน รร.วัดลาดเขาปูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิ่ง 80 ม. รุ่นอายุไม่เกิน10ปี ,รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่งผลัด 8x50ม.และวิ่งผลัด 4x 100 ม.รวมเหรียญรางวัล 3เหรียญในการแข่งขันกีฬาสระบุรีเกมส์ครั้งที่ 7เมื่อวันที่28-29ม.ค.52ที่ผ่านมา(วิมลรัตน์..ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหมอ"พัฒนานุกูล"
หัวข้อข่าว : อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

     โรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารีประจำปีการศึกษา 2551 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว ดังนี้ ชั้น ม.1 ณ ค่ายเคียงเขา อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2552, ชั้น ม.2 ณ ค่ายพงษ์ลัดดา อำเภอมวกเหล็ก ระหว่างวันที่ 30-1 กุมภาพันธ์ 2552 และชั้น ม.3 ณ กองพลาธิการขนส่งทางอากาศ ค่ายเอราวัณ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2552 (วิมลลักษณ..ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 : ผู้ส่งข่าว :ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์)
หัวข้อข่าว : ค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดเชิงอนุรักษ์

     เมื่อวันที่ 29-31 มกราคม 2552 โรงเรียนชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) นำลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าค่ายลูกเสือเชิงอนุรักษ์ ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งปลูกฝัง ระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสภาพชีวิตต่าง ๆ นำไปสู่พื้นฐานการทำประโยชน์ให้แก่สังคม และวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ สร้างจิตสำนึก อนุรักษ์ป่าไม้ในท้องถิ่นที่ยังเหลืออยู่ มิให้ถูกทำลาย โดยมีผอ.บรรลือศักดิ์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง
หัวข้อข่าว : การเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีของโรงเรียนในตำบลหนองยาว

     โรงเรียนวัดหนองยาวสูง โรงเรียนวัดหนองยาวใต้ และโรงเรียนวัดหนองเขื่อนช้าง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2551 ณ ค่ายยานเกราะสัมพันธ์ กองพันทหารม้าที่ 23 รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 29 - 31 มกราคม 2552 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว มีนายทศพล กมลสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองยาวสูงเป็นประธาน...(วาสนา/ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดลาดเขาปูน
หัวข้อข่าว : รร.วัดลาดเขาปูนนำนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่

     นายสหัสส์ สุขไทย ผอ.รร.วัดลาดเขาปูน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี พร้อมคณะครูนำนักเรียนชั้น ป.3-ป.6 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ที่ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพ ฯ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเกิดองค์ความรู้กับนักเรียนอย่างถาวร(วิมลรัตน์-ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2552 : ผู้ส่งข่าว :ดอนพุดวิทยา
หัวข้อข่าว : กีฬาสระบุรีเกมส์ครั้งที่ 7

     การแข่งขันกีฬาสระบุรีเกมส์ครั้งที่ 7 ดอนพุดวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกระโดดสูงหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รองชนะเลิศอันดับ 1 วิ่งผลัด 4x100 เมตรชายรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี วิ่ง 1,500 เมตร ชายรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี วิ่ง 200 เมตรชายรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่งผลัด 4x400 เมตรชายรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี วิ่ง 100 เมตรชายและหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีและ 18 ปี ขว้างจักรชายรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี และรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเรือพายฝีพาย 5 คนซึ่งเป็นกีฬาที่ควรอนุรักษ์ไว้ของจังหวัดสระบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2552 : ผู้ส่งข่าว :ดอนพุดวิทยา
หัวข้อข่าว : วิ่งผลัดชายอายุไม่เกิน 16 ปี

     ทีมวิ่งผลัดชาย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ของโรงเรียนดอนพุดวิทยา อ.ดอนพุด จ.สระบุรี มี นายวินิจ ยิ่งประยูร นายนนทวัฒน์ เผือกสอาด นายวัลลภ อุบลอ่อน นายสุพัฒน์ วงษ์จีนเฟื่อง และนายนิกูล กฤษดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวิ่งผลัด 4x100 เมตรและรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวิ่งผลัด 4x400 เมตร รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันวิ่ง 200 เมตรและรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวิ่ง 100 เมตร ในการแข่งขันกีฬาสระบุรีเกมส์ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 28-29 ม.ค. 52 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬา อบจ.สระบุรี(สมพิศ... ภาพ/ข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2552 : ผู้ส่งข่าว :ดอนพุดวิทยา
หัวข้อข่าว : ได้เหรียญทองกีฬาสระบุรีเกมส์

     น.ส.สิริพร เกษสุริยงค์ นักเรียนชั้น ม.4 ร.ร.ดอนพุดวิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกระโดดสูงหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ในการแข่งขันกีฬาสระบุรีเกมส์ครั้งที่ 7 และทำลายสถิติของจังหวัดสระบุรี ได้รับเสื้อสามารถจากอำเภอดอนพุดเมื่อวันที่ 28 ม.ค.2552 (สมพิศ ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2552 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านพุซาง
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬานักเรียน"สระบุรีเกมส์"ครั้งที่ 7

     คณะครูและนักเรียน ร.ร.บ้านพุซาง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี พร้อมด้วย นักเรียนที่เป็นตัวแทนนักกรีฑาของ อ.พระพุทธบาท เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน"สระบุรีเกมส์"ครั้งที่ 7 ณ สนามกีฬาจังหวัดสระบุรี ซึ่ง ด.ช.วสันต์ชัน พระพราย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้าแข่งขันขว้างลูกเทนนิส ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง พร้อมรับเกียรติบัตร (สุมาลินี...ภาพ/พัชราวลัย...ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2552 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อดิศรศ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด

     รร.กองทัพบกอุปถัมภ์อดิศรศึกษา สังกัดสถานศึกษาเอกชน อ.เมือง จ.สระบุรี ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด ในวันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ. 2552 ณ รร.กองทัพบกอุปถัมภ์อดิศรศึกษา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ฝึกการรบพิเศษ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร ส่งทีมวิทยากรมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลูกเสือ-ยุวกาชาด มีระเบียบวินัย รักษาเวลา และมีความสามัคคีในหมู่คณะ (จิราพร..ภาพ/ข่าว )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2552 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์อดิศรศ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด

     รร.กองทัพบกอุปถัมภ์อดิศรศึกษา สังกัดสถานศึกษาเอกชน อ.เมือง จ.สระบุรี ได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-ยุวกาชาด เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ. 2552 ณ รร.กองทัพบกอุปถัมภ์อดิศรศึกษา ซึ่งการอยู่ค่ายพักแรมปีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนมีระเบียบวินัยและรู้รักสามัคคี มีความอดทนต่อความยากลำบากอย่างไม่ย่อท้อ (จิราพร..ภาพ/ข่าว )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 มกราคม 2552 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก
หัวข้อข่าว : ทดลองวิทยาศาสตร์

     คณะนักศึกษมหาวิทยาลัยรังสิต ปทุมธานี ร่วมกับคณะครูโรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก "จัดกิจกรรมพี่สอนน้องทดลองวิทยาศาสตร์" ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก อ.เมืองฯ จ.สระบุรี เมื่อ 28 มกราคม 2552 นอกจากมีกิจกรรมฝึกปฎิบัติการทดลองแล้ว ยังมีเกมส์ การทายปัญหาและกิจกรรมนันทนาการ (ปทิตตา..ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 มกราคม 2552 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาพลัด
หัวข้อข่าว : บริษัทปูนซิเมนต์ไทย(จำกัด )มาตรวจและติดสติกเกอร์คอมพิวเตอร์

     เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552 พนักงานบริษัทปูนซิเมนต์ไทย(จำกัด )มาตรวจและติดสติกเกอร์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง ที่บริษัทฯ ให้การสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านเขาพลัด อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี (ชัยชาญ...ภาพ/ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 มกราคม 2552 : ผู้ส่งข่าว :นิคมสงเคราะห์ ๒
หัวข้อข่าว : งานกิจการนักเรียน

     เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2552 นางธันยพร คงด่าน ผอ.รร.นิคมสงเคราะห์ 2 อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี นำนักเรียนที่เป็นตัวแทน อ.พระพุทธบาท เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียน"สระบุรีเกมส์ "ครั้งที่ 7 ด.ญ.ทักษิณา ทองเถาว์ นักเรียนชั้นอนุบาล เข้าแข่งขันขว้างลูกเทนนิส คว้ารางวัลรองชนะเลิศ ได้รับรางวัลเหรียญเงินพร้อมเกียรติบัตร (สายรุ้ง...ภาพ / ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 มกราคม 2552 : ผู้ส่งข่าว :นิคมสงเคราะห์ ๒
หัวข้อข่าว : งานบริหารทั่วไป

     เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2552 นางธันยพร คงด่าน ผอ.รร.นิคมสงเคราะห์ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี นำชุดการแสดงคนบ้านเดียวกัน ของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล พร้อมทั้งคณะครูร่วมจัดนิทรรศการของโรงเรียน เพื่อเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณะชน ในงานมหกรรมทางวิชาการ 50 ปี ณ.โรงเรียนสุธีวิทยา (จุฑารัตน์ / ข่าว /สายรุ้ง /ภาพ )......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 135/172 ->
<< 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 >>

[เข้าสู่ระบบ] HaCked by Toxic Dz
HaCked by Toxic Dz จังหวัดสระบุรี 18000
Tel 036-222550 Fex 036-212489 saraburi1_per@yahoo.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพท.เชียงราย เขต 1