ก.ค.ศ.เห็นชอบเกณฑ์สอบ ศน.
สังกัด สพฐ.
 

มีวุฒิอย่างต่ำ ป.ตรี
เป็นครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี
               ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกศึกษานิเทศก์ สพฐ. ก.ค.ศ.เห็นชอบหลักการในการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. โดยมีหลักการสำคัญ ดังนี้ 1. ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1.1 เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1.2 มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งศึกษานิเทศก์ 1.3 ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และ 2 ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือ 1.4 ดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า ดังนี้ เคยดำรงตำแหน่งอาจารย์ 1 ไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี และไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าอาจารย์ 2 รับเงินเดือนในระดับ 6 1.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) 2. การออกข้อสอบ การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบภาค ก ความรู้ทั่วไปและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง และให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 3. การดำเนินการคัดเลือก ให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบภาค ก ภาค ข และประเมิน ภาค ค ตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. กำหนด รวมทั้งประมวลผลการสอบ 4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กำหนดวันและเวลาในการคัดเลือก 5. ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 6. ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี เว้นแต่มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก ...ที่มา...ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.
          นายชรัส บุญณสะ รองผวจ.สระบุรี เป็นประธานการเปิดงาน "มหกรรมวิชาการ 10 ปี รวมพล คนไม่กินหวาน" มีครูและนักเรียนเข้าร่วม 3,000 คน ณ สนามกีฬา อบจ.สระบุรี เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 (ณรงค์ ศิลปาภรณ์...ภาพ/ข่าว)
           ด.ช.ณัฐฐากร วรรณศรีแก้ว นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ร.ร.วัดบ้านโพธิ์ฯ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี รับมอบทุนการศึกษาจากครอบครัวอุปถัมภ์สถานสงเคราะห์บ้านเด็กหญิงสระบุรี จำนวน 8,000 บาท จากคุณครู สุวรรณา สุกุรา ครู ร.ร.วัดบ้านโพธิ์ฯ ซึ่งเป็นการมอบให้ทุกเดือน ๆ ละ 8,000 บาท จนจบการศึกษา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558(จีราภรณ์ อินทร์พรหม...ภาพ/ข่าว
 

ข่าวย่อย
          ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 1. รับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู เท่านั้น 2. การรับโอนต้องไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หรือผู้ได้รับการคัดเลือกรอการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่จะรับโอนในเขตพื้นที่การศึกษานั้น หรือเขตพื้นที่การศึกษาอื่น หรือบัญชีของส่วนราชการ แล้วแต่กรณี 3. ผู้ขอโอนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 3.1 มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 3.2 มีอายุไม่เกิน 50 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร 3.3 มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 3.4 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่หมดอายุ 3.5 ต้องเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่น ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ใช้คุณวุฒิระดับปริญญา โดยผลการสอบแข่งขัน 3.6 ปัจจุบันต้องดำรงตำแหน่งสายงานการสอน สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานนิเทศการศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ และข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ชั้นยศไม่ต่ำกว่าสัญญาบัตรอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร 3.7 มีประสบการณ์การสอนหลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีภาระงานการสอนขั้นต่ำตามที่ส่วนราชการที่รับโอนกำหนด โดยความเห็นชอบของ ก.ค.ศ. 3.8 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำในอันดับของตำแหน่งที่รับโอน 3.9 ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไม่เคยกระทำผิดวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 3.10 ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญาหรือไม่เคยถูกลงโทษทางอาญา เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 3.11 ไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย 4. ผู้ขอโอนต้องได้รับความยินยอมให้โอน จากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งของส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดก่อน 5. สถานศึกษาที่จะรับโอน ต้องมีจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ไม่เกินเกณฑ์อัตรากำลังที่ ก.ค.ศ. กำหนด 6. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส่วนราชการ โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา หรือ อ.ก.ค.ศ. ที่ ก.ค.ศ. ตั้งแล้วแต่กรณี เป็นผู้ดำเนินการรับโอน โดยประกาศรับสมัคร 7. ผู้ขอโอนต้องผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม ดังนี้ 7.1 ประเมินความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา และความรู้อื่นตามความเหมาะสม โดยการสอบข้อเขียน 7.2 ประเมินความสามารถในการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก โดยการสอบข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติ 7.3 ประเมินความเหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ประวัติการรับราชการ ประวัติการศึกษา การมีวินัย การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี บุคลิกภาพ เจตคติในการประกอบวิชาชีพครู ผลการปฏิบัติงานและเอกสารหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการสอบสัมภาษณ์ 8. ผู้ผ่านการประเมินต้องได้คะแนนแต่ละข้อไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเท่ากับจำนวนตำแหน่งว่างที่ประกาศรับโอน 9. ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้โอนจะต้องมาปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่รับโอน ภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ออกคำสั่งรับโอน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับโอนอาจยกเลิกการรับโอนได้ 10. ผู้ที่ได้รับการโอนมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ต้องเข้ารับการพัฒนา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ...ที่มา...ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ศธ.

 


ฉบับที่ 252 วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวนผู้ใช้งาน 4 ท่าน
จำนวนผู้ชม 355916 ครั้ง Your IP Address is 54.81.209.0
          เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นายเอนก วีระพงษ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลสระบุรี ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง สามัญ แก่ลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลสระบุรี
 

สพป.สระบุรี เขต ๑
จัดสอบครูผู้ช่วย ๒๖ อัตรา

          นายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ เปิดเผยว่า สพป.สระบุรี เขต ๑ โดย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๒๖ อัตรา ใน ๖ สาขาวิชา ได้แก่ ปฐมวัย จำนวน ๘ อัตรา คณิตศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ อัตรา ประถมศึกษา จำนวน ๓ อัตรา พลศึกษา จำนวน ๓ อัตรา และภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ อัตรา ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวุฒิปริญญาที่ ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามวุฒิ/ กลุ่มวิชา/สาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร เท่านั้น ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ยังไม่หมดอายุ เป็นหลักฐานมาแสดงภายในวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย และปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ หรือเงินรายได้ของสถานศึกษา ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่สอนตามคำสั่ง หรือสัญญาจ้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย โดยให้นับระยะเวลาปฏิบัติงานตามคำสั่งจ้างหรือสัญญาจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี กรณีต่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้นับระยะเวลาปฏิบัติงานรวมกันได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีตารางสอนไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง หรือ ๕ คาบต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ การนับระยะเวลาปฏิบัติการสอน ให้นับตั้งแต่วันที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี โดยผู้มีอำนาจ อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาแล้ว ซึ่ง ในการรับสมัคร ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.สระบุรี เขต ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ในเวลาราชการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ สพป.สระบุรี เขต ๑ และทาง http://www.srb1.go.th และจะทำการสอบข้อเขียน ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ประเมินประวัติและผลงานในวันที่ ๒๖ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ประกาศผลในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ “เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือก เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาค ความโปร่งใส และตรวจสอบได้ สพป.สระบุรี เขต ๑ ได้วางมาตรการเข้ม เป็นการป้องกันการทุจริต จึงได้ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ในพื้นที่ ตรวจค้นแสกน ผู้เข้าสอบ ด้วยเครื่องมือแสกนวัตถุ รวมทั้งเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์ และหากผู้ใดมีเบาะแสที่คิดว่าจะเกิดการทุจริตการสอบ ให้แจ้งโดยตรงที่ นายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ โทร.๐๘๔ – ๕๗๓ – ๖๔๔๕” นายอำนาจ บุญทรง กล่าวในที่สุด

 
           เมื่ิอวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนายเกษม พูลสงค์ รองผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมการจัดสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพป.สระบุรี เขต 1 ณ สนามสอบ ร.ร.อนุบาลศาลาแดง อ.เมือง จ.สระบุรี (บรรลือศักดิ์ สมานมาก...ภาพ/ข่าว)
           เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ชมรม พระพุทธบาท นำนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ไม่กินหวาน ณ สนามกีฬา อบจ.สระบุรี (ธันยพร คงด่าน...ภาพ/ข่าว)

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
Tel 036-222550 Fex 036-212489 saraburi1_per@yahoo.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นายเอนก วีระพงษ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลสระบุรี ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง สามัญ แก่ลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลสระบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ หอประชุม ร.ร.สระบุรีวิทยาคม นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผวจ.สระบุรี เป็นประธานในการจัดงานวันครู จ.สระบุรี ประจำปี 2558 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จ.สระบุรี ร่วมพิธี ซึ่งในพิธีมีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การกล่าวปฏิญาณตน การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การอ่านสารวันครู การมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการ การมอบเกียรติบัตร รางวัลดีเด่นแก่ครูสอนดี ครูดีเด่น และครูดีในดวงใจ จำนวน 70 คน (บุญช่วย...ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558
ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net สูงขึ้นร้อยละ3 และนักเรียนปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ตามนโยบายเป้าหมายการพัฒนา 5 ประเด็น ได้แก่ นักเรียนอ่านออก เขียนได้ 100 % ทุกระดับชั้น ,ผล o-net ไม่ต่ำกว่าอันดับ 10 ของประเทศ, ผลประเมินภายนอก ต้อง 100 %, KRS และ ARS ไม่ต่ำกว่าอันดับ 25 ของประเทศ และขวัญกำลังใจครู ต้องดี โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 13 กลุ่ม เป็นตัวแทนในการลงนาม เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา..ภาพ/บุญช่วย...ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557
นายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "วันพ่อแห่งชาติ"เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม อบจ.สระบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557
นายวิเชียร พุฒิวิญญู มอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557 แก่ ร.ร.วัดโนนสภาราม(นารถวาจาวุทธอุปถัมภ์) อ.เมือง จ.สระบุรี โดยนารงกุสุมาวดี คีรี ผอ.ร.ร.วัดโนนสภารามฯ รับมอบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมศาลากลาง จ.สระบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 3 กันยายน 2557
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ร.ร.วัดสุนันทาราม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี จัดกิจกรรมแรลลี่เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นการเรียนแบบบูรณาการ เกี่ยวกับผีกปลอดสารพิษ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามฐานซึ่งในแต่ละฐานก็จะมีความรู้ในแต่ละ วิชาสอดแทรกไปด้วย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557
นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุม อบจ.สระบุรี (บุญช่วย...ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557
พิธีลงนามร่วม (MOU) ระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1 โดย นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5(สระบุรี) โดย นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) ตามโครงการ "ประชาอาสาปลูก 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี" และร่วมมอบพันธุ์กล้าไม้ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อนำไปปลูก ณ สถานศึกษา ทั้ง 128 แห่ง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ สพป.สระบุรี เขต 1 (บุญช่วย...ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557
นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557ในภาพ ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดบ้านโพธิ์ฯ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี (จิราภรณ์..ภาพ/บุญช่วย...ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557
นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 นำคณะบุคลากร ไปปฏิบัติธรรมตามโครงการ "จิตดี ทีมดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ" ระหว่างวันที่ี 3 - 4 พฤษภาคม 2557 ณ วัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี (ปสุตา...ภาพ/บุญช่วย...ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/26 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า