เชิญร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2552 ครั้งที่ 59 ระหว่างวันที่ วันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2553 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี ชมผลงานของครู นักเรียน ที่ชนะการประกวดในระดับภูมิภาค จากทั่วประเทศ...
นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(คนใหม่)
 

เดิมรับราชการตำแหน่งครูดีเด่นของ สปช.
เป็นส.ส. จ.นครศรีธรรมราช 6 สมัย
               คงจะทราบกันดีว่า ในช่วงนี้เหตุการณ์บ้านเมือง ได้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปบ้างพอสมควร โดยเฉพาะเสนาบดีกระทรวงต่าง ๆ ที่เห็นชัด ๆ ณ เวลานี้ มี กระทรวงสาธารณสุข ที่เจ้ากระทรวงได้ลาออกไป และมีการเปลี่ยนแปลง โยกย้าย เสนาบดี แต่งตั้งใหม่ เพื่อไป – มา ทำหน้าที่ในกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ที่เดิมทีเจ้ากระทรวงศึกษาธิการ เป็นนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล ไปเป็นเสนาบดี กระทรวงสาธารณสุข และแต่งตั้งนายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ที่ทำหน้าที่วิปรัฐบาล มาทำหน้าที่ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ แทน ลองมาดูที่มา ที่ไปของ รมว.กระทรวงศึกษาธิการคนใหม่ ว่าเป็นอย่างไร นายชินวรณ์ เกิดวันที่ 18 ธันวาคม 2499 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การปกครอง จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี พ.ศ. 2525 และระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยทักษิณ การทำงาน นายชินวรณ์ เข้าสู่การเมืองโดยการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช 6 สมัย (พ.ศ. 2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2544) ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในการเมืองหลายตำแหน่ง อาทิ เลขานุการคณะกรรมาธิการกิจการเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2538, 2546 และ 2547 รองประธานคณะกรรมาธิการการติดตามการบริหารงบประมาณปี พ.ศ. 2539, 2544-2547 นอกจากนี้นายชินวรณ์ ยังดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ และนายทะเบียนพรรคประชาธิปัตย์
          เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 53 คุณยงยุทธ คุณลำเทียน ปั้นมณี หมู่บ้านพืชสวนเกษตร อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ได้มอบจานดาวเทียมพร้อมอุปกรณ์สำหรับใช้เพื่อการศึกษาให้ ร.ร.วัดไก่เส่าฯ จำนวน 1 ชุด (กวิสรา.....ภาพ/ข่าว)
           นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์ ผอ.โรงเรียนพระพุทธบาท สพท.สบ.1 พร้อมคณะครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาสีต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2552 ณ สนามกีฬาโรงเรียนพระพุทธบาท เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553 เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการออกกำลังกาย การรู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการทำงานเป็นกระบวนการกลุ่ม และรักการออกกำลังกาย ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง (วราภรณ์.../ภาพ/ข่าว)
 

ข่าวย่อย
          (ต่อจากข่าว 2)นายชินวรณ์ ได้รับการคัดเลือกจากพรรคประชาธิปัตย์ในการประชุมเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2553 ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แทนนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แทนนายวิทยา แก้วภราดัย ที่ลาออกไป เครื่องราชอิสริยาภรณ์ • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.) • ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) • มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.) • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) ************************************สพท.สระบุรี เขต 1 จัดงานวันครู ณ หอประชุม ร.ร.สระบุรีวิทยาคม มีผู้รับโล่รางวัลครูดีในดวงใจนางวรรณา เปลี่ยนศักดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ระดับปฐมวัย (รับรางวัลระดับจังหวัด)นางบัญญัติ มีสุข ครู โรงเรียนอนุบาลสระบุรี ช่วงชั้นที่ 1 (รับรางวัลระดับจังหวัด)นายทวีป มหาวิจิตรครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอฯ ช่วงชั้นที่ 2 (รับรางวัลระดับประเทศ)นางสาวอรุณี ศรีโสภณ ครู โรงเรียนท้ายพิกุลฯ ช่วงชั้นที่ 3 (รับรางวัลระดับจังหวัด)นางมาลี พรหมเพ็ญ ครู โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ช่วงชั้นที่ 4 (รับรางวัลระดับจังหวัด) รางวัลชมเชย มีนางจันทรสุดา ฉัตรบุบผา ครู โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง นางจิรวัฒนา จีรจิตต์ ครู โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี นางสุชาดา ผ่องใส ครู โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง นายสมเกียรติ สังข์เงิน ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมนางอรนุช มหิกุล ครู โรงเรียนวัดเขาจำปา นางมิ่งขวัญ จุนขุนทด ครู โรงเรียนสระบุรีวิทยาค นายอำนาจ จันทร์พางาม ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยฯ***ครูดีเด่น รับเกียรติบัตร มี นางวิไลพร อินทเคหะ ร.ร. อนุบาลเสาไห้ ครูผู้สอนปฐมวัยดีเด่น นายพงศธร มหาวิจิตร ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยฯ ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ดีเด่น นายอารมณ์ เบสูงเนิน ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยฯ ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น นางเดือนฉาย แวดล้อมญาติ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยฯ ครูผู้สอนสังคมดีเด่นฯ นายสนอง แสงสุข ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัยฯครูผู้สอนสุขศึกษาดีเด่น นางทิพวรรณ แดงมาก ร.ร.สุธีวิทยา ครูผู้สอนการงานอาชีพดีเด่นนางสาวประนอม กรีอารีย์ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน*************

 


ฉบับที่ 129 วันอังคารที่ 19 มกราคม 2553 จำนวนผู้ใช้งาน 3 ท่าน
จำนวนผู้ชม 355915 ครั้ง Your IP Address is 54.81.209.0
          คณะกรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ได้มอบวัสดุ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้โรงเรียนวัดป่าสัก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสระบุรี มูลค่า 246,658.50 บาท โดย ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 รับมอบ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553(ชาติ.../ภาพ/ข่าว)
 

สานต่อนโยบายรมว.ศธ.คนเดิม
เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ยังคงเดิม

          (ต่อจากข่าว 1)ผลงานทางด้านการเมือง เป็นเลขานุการรัฐมนตรี 3 การทรวง - กระทรวงต่างประเทศ (ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ) - กระทรวงศึกษาธิการ (นายอาคม เอ่งฉ้วน) - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอาคม เอ่งฉ้วน) - เป็นผู้เสนอกระทู้ปากเปล่าคนแรกของเรื่อง การให้เงินแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 10 ล้านของ นายสุขวิช รังสิตพล - เป็นผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีในรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 2 กระทรวง - อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) - อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายปองพล อดิเรกสาร) - อภิปรายไม่ไว้วางใจและยื่นถอดถอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายอดิศัย โพธารามิก) เกียรติประวัติ - นักเรียนดีเด่น 2515 สอบได้ที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรสภานักเรียน - นักศึกษาดีเด่น 2517 ได้รับเกียรติบัตรนักศึกษากิจกรรมดีเด่น - ครูผู้สอนดีเด่น 2521 (ครูหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2521) - ผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น 2523 ของ สปช. - ปฏิบัติราชการได้รับเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ 2 ขั้น 5 ครั้ง ได้เลื่อน 5 ขั้น 2 ครั้งในรอบ 12 ปี - เหรียญทองสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 2531 - เครื่องหมาย "รักษาดินแดนยิ่งชีพ" กระทรวงมหาดไทย 2540 - รับพระราชทานเหรียญทองคำผู้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ 2540 - เครื่องหมาย "เกษตราธิปัตย์" กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2543 - รับโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยทักษิณปี 2546 จาก ฯพณฯพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ - โล่รางวัลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นปี 2546,2547 จาก นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานรัฐสภา

 
           นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสระบุรี เขต 1 ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ โดยนำอุปกรณ์การเรียนและของขวัญมามอบให้นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยมีนางสุชีรา ทศพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหินขาวฯ ให้การต้อนรับ (สุชีรา..ภาพ/ข่าว)
           เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ นายธนวรรธน์ ไสยประพาส รองผอ.สพท.สบ.๑และคณะ เข้าตรวจเยี่ยม ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ร.ร.นิคมสงเคราะห์ 1 อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี มีนางธันยพร คงด่าน ผอ.รร. นางเนืองนิตย์ ลิ้มวัฒนพงศ์ นายกอบต.พุคำจานและสมาชิก อบต. ให้การต้อนรับ ซึ่งงานนี้ได้รับความอนุเคราะห์ของขวัญ อาหารกลางวัน ทุนการศึกษา จากผู้ใหญ่ใจดี บริษัท โรงโม่ มีคุณชนัต นันทปัญญา รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพระพุทธบาทให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน (สายรุ้ง...ภาพ/ข่าว)

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
Tel 036-222550 Fex 036-212489 saraburi1_per@yahoo.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นายเอนก วีระพงษ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลสระบุรี ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง สามัญ แก่ลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลสระบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ หอประชุม ร.ร.สระบุรีวิทยาคม นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผวจ.สระบุรี เป็นประธานในการจัดงานวันครู จ.สระบุรี ประจำปี 2558 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จ.สระบุรี ร่วมพิธี ซึ่งในพิธีมีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การกล่าวปฏิญาณตน การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การอ่านสารวันครู การมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการ การมอบเกียรติบัตร รางวัลดีเด่นแก่ครูสอนดี ครูดีเด่น และครูดีในดวงใจ จำนวน 70 คน (บุญช่วย...ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558
ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net สูงขึ้นร้อยละ3 และนักเรียนปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ตามนโยบายเป้าหมายการพัฒนา 5 ประเด็น ได้แก่ นักเรียนอ่านออก เขียนได้ 100 % ทุกระดับชั้น ,ผล o-net ไม่ต่ำกว่าอันดับ 10 ของประเทศ, ผลประเมินภายนอก ต้อง 100 %, KRS และ ARS ไม่ต่ำกว่าอันดับ 25 ของประเทศ และขวัญกำลังใจครู ต้องดี โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 13 กลุ่ม เป็นตัวแทนในการลงนาม เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา..ภาพ/บุญช่วย...ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557
นายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "วันพ่อแห่งชาติ"เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม อบจ.สระบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557
นายวิเชียร พุฒิวิญญู มอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557 แก่ ร.ร.วัดโนนสภาราม(นารถวาจาวุทธอุปถัมภ์) อ.เมือง จ.สระบุรี โดยนารงกุสุมาวดี คีรี ผอ.ร.ร.วัดโนนสภารามฯ รับมอบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมศาลากลาง จ.สระบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 3 กันยายน 2557
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ร.ร.วัดสุนันทาราม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี จัดกิจกรรมแรลลี่เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นการเรียนแบบบูรณาการ เกี่ยวกับผีกปลอดสารพิษ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามฐานซึ่งในแต่ละฐานก็จะมีความรู้ในแต่ละ วิชาสอดแทรกไปด้วย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557
นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุม อบจ.สระบุรี (บุญช่วย...ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557
พิธีลงนามร่วม (MOU) ระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1 โดย นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5(สระบุรี) โดย นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) ตามโครงการ "ประชาอาสาปลูก 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี" และร่วมมอบพันธุ์กล้าไม้ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อนำไปปลูก ณ สถานศึกษา ทั้ง 128 แห่ง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ สพป.สระบุรี เขต 1 (บุญช่วย...ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557
นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557ในภาพ ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดบ้านโพธิ์ฯ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี (จิราภรณ์..ภาพ/บุญช่วย...ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557
นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 นำคณะบุคลากร ไปปฏิบัติธรรมตามโครงการ "จิตดี ทีมดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ" ระหว่างวันที่ี 3 - 4 พฤษภาคม 2557 ณ วัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี (ปสุตา...ภาพ/บุญช่วย...ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/26 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า