"ชินวรณ์"มั่นใจสถานศึกษาจัดการศึกษา
เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างคุณภาพได้ดี
 

พร้อมเรียกร้องผู้ปกครอง
ร่วมปฏิรูปการศึกษาในรอบที่ 2
               นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวระหว่างการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 ที่โรงเรียนศรีอยุธยาว่า มั่นใจว่า สถานศึกษาจะสามารถดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรีของกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นอย่างดี โดยเห็นได้จากการเตรียมความพร้อมตามแผนการดำเนินการ ขณะเดียวกันยังต้องการให้การดำเนินโครงการเรียนฟรีในปีนี้ซึ่งถือเป็นปีที่ 2 มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเห็นได้จากการมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จัดทำปฏิทินในการดำเนินงานที่ชัดเจน แต่ทั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่ายังเป็นห่วงในเรื่องของหนังสือเรียนจึงได้มอบหมายให้ สพฐ.ได้เร่งรัดให้องค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(องค์การค้าของ ส.ก.ส.ค.)และสำนักพิมพ์เอกชน พิมพ์หนังสือให้ทันก่อนการเปิดภาคเรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ยังกล่าวอีกว่า โครงการเรียนฟรีถือเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความจริงใจของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดความเสมอภาคกับทุกคนในสังคม ขณะเดียวกันยังอยากเรียกร้องให้ผู้ปกครองและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาในรอบที่ 2 เพราะการศึกษาถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการปฏิรูปประเทศ
          โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี อ.เมืองฯ จ.สระบุรี จัดอบรมสัมมนา"การพัฒนาระบบการบริหารองค์กรภายในสถานศึกษา" ให้กับคณะครู ผู้บริหาร โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากเครือข่ายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องสัมมนา ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี (สุพจน์ แสงสาคร...ภาพ/ข่าว)
           ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพท.สระบุรี เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรม การพัฒนาครูสอนภาษาไทย ให้แก่ครู ชั้นประถมศึกษาปีที่๓ ทุกโรงในสังกัดสพท. สบ.๑ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนภาษาไทย ภายใต้โครงการสร้างจิตสำนึก ความเป็นไทย ( SP2) ณ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อ.เมืองฯ จ.สระบุรี ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ ( อารีรักษ์...ภาพ/ข่าว )
 

ข่าวย่อย
          เรื่องนโยบายเรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศธ.มั่นใจว่า สถานศึกษาจะสามารถดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรีของ ศธ.ได้เป็นอย่างดี โดยได้มีการเตรียมความพร้อมตามแผนการดำเนินการ ขณะเดียวกันยังต้องการให้การดำเนินโครงการเรียนฟรีในปีนี้ซึ่งถือเป็นปีที่ 2 มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเห็นได้จากการมอบหมายให้ สพฐ.จัดทำปฏิทินในการดำเนินงานที่ชัดเจน ส่วนหนังสือเรียนได้ปล่อยคาราวานหนังสือเรียนจำนวน 45 ล้านเล่ม ไปยังสถานศึกษาในภูมิภาคต่าง ๆ เมื่อ 10 พ.ค. ที่ผ่านมา คิดเป็น 80 % เหลืออีก 20 % ที่จัดพิมพ์โดยสำนักงานคณะกรรมการสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา(องค์การค้าของ ส.ก.ส.ค.)และสำนักพิมพ์เอกชน พิมพ์หนังสือให้ทันก่อนการเปิดภาคเรียน รมว.ศธ. ยังกล่าวอีกว่า โครงการเรียนฟรีถือเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความจริงใจของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดความเสมอภาคกับทุกคนในสังคม ขณะเดียวกันยังอยากเรียกร้องให้ผู้ปกครองและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษาในรอบที่ 2 เพราะการศึกษาถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการปฏิรูปประเทศ***ขอต่ออีกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เงินเดือน ที่ได้ตรากตรำงานมาโดยตลอดอายุงาน คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.)เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2553 ที่ได้เสนอ คือ ให้มีการดำเนินมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ และปีงบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมีรายละเอียดข้อเสนอมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) ว่า ให้ส่วนราชการจัดระบบบริหารจัดการและกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดกรองผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ตามความจำเป็นและความเหมาะสม เพื่อให้การดำเนินมาตรการฯ เกิดประสิทธิภาพและไม่มีผลเสียหายต่องานราชการ ให้คงคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ ตามหลักเกณฑ์เดิม คือ ต้องมีอายุตั้งแต่ ๕๐ ปีขึ้นไป (อายุ ๔๕ ปีขึ้นไปสำหรับข้าราชการทหาร) หรือมีเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญตั้งแต่ ๒๕ ปีขึ้นไป (ไม่รวมเวลาทวีคูณ) โดยต้องมีเวลาราชการเหลือตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป นับตั้งแต่วันที่ออกจากราชการ กำหนดหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เพิ่มเติมบางส่วน โดยปรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมมาตรการฯ จากเดิมที่กำหนดให้มีเวลาราชการที่เหลือตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป เป็นตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป เพื่อให้การดำเนินมาตรการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคราชการ โดยมอบหมายให้หน่วยงานกลางร่วมกันพิจารณาปรับกำหนดการดำเนินการตามมาตรการฯ ให้เร็วยิ่งขึ้น เพื่อให้ส่วนราชการมีเวลาในการบริหารจัดการงานและวางแผนการสรรหาบุคลากรทดแทน หรือแผนการบริหารจัดการอัตรากำลัง***

 


ฉบับที่ 143 วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2553 จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน
จำนวนผู้ชม 355914 ครั้ง Your IP Address is 54.81.209.0
          ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพท.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการมอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษา ที่จัดการส้วมให้ถูกสุขลักษณะ ตามโครงการการประกวดส้วมสุขสันต์ ในภาพมอบเกียรติบัตรแก่นายทิฆัมพร ศริพันธ์ ผอ.ร.ร.เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ที่ชนะเลิศการประกวดตามโครงการส้วมสุขสันต์ สถานศึกษาขนาดใหญ่ ณ ห้องประชุม สพท.สระบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้ (บุญช่วย...ภาพ/ข่าว)
 

สพท.สระบุรี เขต 1 ยกระดับ กศ.เด็กเล็ก
เป็นการพัฒนาเครือข่ายเพื่อให้เกิดคุณภาพ

          ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ผอ.สพท.สระบุรี เขต 1 เปิดเผยว่า สพท.สระบุรี เขต 1 ได้จัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัย โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อสนับสนุนให้พัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยได้กำหนดกิจกรรมทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ กิจกรรมเพิ่มความเข้มแข็งการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องสมอง (BBL) กิจกรรมเพิ่มความเข้มแข็งโรงเรียนที่มีผลไม่รับรองระดับปฐมวัย จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 ของ สมศ. กิจกรรมพัฒนาสถานศึกษาและนิเทศติดตามผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กิจกรรมพัฒนาพ่อ แม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย และกิจกรรมพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ Best Practices ดร.ปัญญา กล่าวอีกว่า ในการจัดอบรมครั้งนี้ เป็นการพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพสูง ในด้านความรู้ ความเข้าใจ การบริหารจัดการ การดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย และการประเมินผลให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับปฐมวัย ที่เป็นต้นแบบ ร.ร.เครือข่าย และโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมิน สมศ. รอบ 2 รอง ผอ.สพท. ผอ.กลุ่ม และศน.ทุกคน รวมทั้งสิ้น 115 คน ที่ได้ทำการอบรมเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 และการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มความเข้มแข็งการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนปฐมวัย ในโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กปฐมวัยต้นแบบ โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบเครือข่าย และครูผู้สอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนที่มีผลไม่รับรองคุณภาพระดับปฐมวัย จากการประเมินภายนอกของ สมศ. รอบ 2 รวมทั้งสิ้น 125 คน โดยได้ทำการอบรมเมื่อวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพท.สระบุรี เขต 1

 
           นายวินัย ชายเพ็ชร์ ผอ.โรงเรียนวัดบ้านกล้วย อ.เมืองฯ จ.สระบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้าน ICT (SP2 ) โดยมีนายสิทธิชัย ศรีประดับชาติ ครูโรงเรียนบ้านปากข้าวสารฯ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เรื่องคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น,การสร้างE-BOOK ให้กับคณะครูโรงเรียนวัดบ้านกล้วยเมื่อวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2553 ณห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ( อารีรักษ์...ภาพ/ข่าว
           นายธนิต มูลสภา ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี อ.เมืองฯ จ.สระบุรี พร้อมด้วย รอง ผอ.ร.ร.น.ส.ดาราณี ผลิกะ และนายอำนาจ จันทร์พางาม ร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติให้กับครูจ้างพิเศษเพิ่มเติมทั้งเก่าและใหม่ พร้อมทำสัญญาจ้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเต็มศักยภาพ ก่อนเปิดภาคเรียน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 (สุพจน์ แสงสาคร...ภาพ/ข่าว)

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
Tel 036-222550 Fex 036-212489 saraburi1_per@yahoo.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นายเอนก วีระพงษ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลสระบุรี ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง สามัญ แก่ลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลสระบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ หอประชุม ร.ร.สระบุรีวิทยาคม นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผวจ.สระบุรี เป็นประธานในการจัดงานวันครู จ.สระบุรี ประจำปี 2558 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จ.สระบุรี ร่วมพิธี ซึ่งในพิธีมีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การกล่าวปฏิญาณตน การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การอ่านสารวันครู การมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการ การมอบเกียรติบัตร รางวัลดีเด่นแก่ครูสอนดี ครูดีเด่น และครูดีในดวงใจ จำนวน 70 คน (บุญช่วย...ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558
ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net สูงขึ้นร้อยละ3 และนักเรียนปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ตามนโยบายเป้าหมายการพัฒนา 5 ประเด็น ได้แก่ นักเรียนอ่านออก เขียนได้ 100 % ทุกระดับชั้น ,ผล o-net ไม่ต่ำกว่าอันดับ 10 ของประเทศ, ผลประเมินภายนอก ต้อง 100 %, KRS และ ARS ไม่ต่ำกว่าอันดับ 25 ของประเทศ และขวัญกำลังใจครู ต้องดี โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 13 กลุ่ม เป็นตัวแทนในการลงนาม เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา..ภาพ/บุญช่วย...ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557
นายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "วันพ่อแห่งชาติ"เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม อบจ.สระบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557
นายวิเชียร พุฒิวิญญู มอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557 แก่ ร.ร.วัดโนนสภาราม(นารถวาจาวุทธอุปถัมภ์) อ.เมือง จ.สระบุรี โดยนารงกุสุมาวดี คีรี ผอ.ร.ร.วัดโนนสภารามฯ รับมอบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมศาลากลาง จ.สระบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 3 กันยายน 2557
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ร.ร.วัดสุนันทาราม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี จัดกิจกรรมแรลลี่เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นการเรียนแบบบูรณาการ เกี่ยวกับผีกปลอดสารพิษ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามฐานซึ่งในแต่ละฐานก็จะมีความรู้ในแต่ละ วิชาสอดแทรกไปด้วย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557
นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุม อบจ.สระบุรี (บุญช่วย...ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557
พิธีลงนามร่วม (MOU) ระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1 โดย นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5(สระบุรี) โดย นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) ตามโครงการ "ประชาอาสาปลูก 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี" และร่วมมอบพันธุ์กล้าไม้ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อนำไปปลูก ณ สถานศึกษา ทั้ง 128 แห่ง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ สพป.สระบุรี เขต 1 (บุญช่วย...ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557
นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557ในภาพ ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดบ้านโพธิ์ฯ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี (จิราภรณ์..ภาพ/บุญช่วย...ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557
นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 นำคณะบุคลากร ไปปฏิบัติธรรมตามโครงการ "จิตดี ทีมดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ" ระหว่างวันที่ี 3 - 4 พฤษภาคม 2557 ณ วัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี (ปสุตา...ภาพ/บุญช่วย...ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/26 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า