ศธ.เตรียมจัดงบการศึกษาใหม่
หลังพบจ่ายเยอะ แต่คุณภาพไม่กระเตื้อง
 

เหตุเพราะมีสัดส่วน
งบลงทุนน้อยเกินไป
               ศธ.เตรียมปรับสูตรจัดสรรงบประมาณด้าน การศึกษาใหม่ หลังพบจ่ายเยอะ แต่คุณภาพการศึกษาไม่กระเตื้อง ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ เมื่อวันที่ 30 เมษายน กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) และธนาคารโลก จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "การบริหารจัดการทรัพยากรการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ" นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในการบรรยายพิเศษเรื่อง "นโยบายการศึกษาเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพ ว่า ที่ผ่านมาพบว่าประเทศไทยได้รับงบประมาณ 1 ใน 4 ของงบประมาณแผ่นดินสำหรับจัดการศึกษา และเป็นสัดส่วนที่สูงมาก แต่การปฏิรูปการศึกษาไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร เพราะงบประมาณส่วนใหญ่มักถูกใช้ในเรื่องการก่อสร้างอาคารเรียน และเงินเดือนครู แต่งบที่จะต้องใช้ในการพัฒนาผู้เรียนกลับไม่มีการลงทุนแต่อย่างใด ทั้งนี้ แม้จะมีนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงก็ตาม แต่นโยบายนี้ก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ เพราะมีข้อเสียที่ส่งผลให้การระดมทรัพยากรทางการศึกษาทำได้น้อยลง ขณะเดียวกันการให้เงินอุดหนุนรายหัวเด็กก็ยังไม่เกิดความเท่าเทียม อยากให้มีการลงทุนทางการศึกษามากขึ้น โดยต้องการให้มีการใช้ทรัพยากรไปยังเด็กที่มีฐานะยากจน และการให้เงินอุดหนุนรายหัวโรงเรียนเอกชนเท่าเทียมกับโรงเรียนภาครัฐ รวมถึงนโยบายเพิ่มผู้เรียนสายอาชีวะ แต่กลับพบว่างบลงทุนของอาชีวศึกษายังได้รับน้อยกว่าสายสามัญ ซึ่งประเด็นเหล่านี้จะเป็นข้อมูลที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบการลงทุนทางการศึกษาครั้งสำคัญอย่างแน่นอน ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบัน วิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ กล่าวว่า แม้ ศธ.จะได้รับงบประมาณทางการศึกษา สูงขึ้น แต่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษากลับสวนทาง เพราะหากดูผลสอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการประเมินนักเรียนระดับนานาชาติ (Pisa) หรือการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ที่ผ่านมาของเด็กจะพบว่า เด็กที่มาจากครอบครัวฐานะ ดีจะทำคะแนนการสอบได้ดีกว่า แต่เด็กที่มีฐานะยากจนกลับได้คะแนนต่ำกว่า ซึ่งยอมรับว่า ฐานะทางครอบครัวมีผลต่อการเรียนของเด็ก โดยปัญหาเหล่านี้ถือเป็นความเหลื่อมล้ำทางการ ศึกษา แม้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาไม่สามารถลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาได้ ดังนั้นจะทำ อย่างไรให้เด็กที่มีฐานะยากจนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา ทั้งนี้ ธนาคารโลกได้เสนอสูตรการจัดสรรงบประมาณขึ้น ซึ่งสูตรดังกล่าวจะคำนวณเงินอุดหนุนรายหัวที่สะท้อนต้นทุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยจะพิจารณาจากผลการเรียนที่คาดหวัง ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน ซึ่งเชื่อว่าการจัดทำสูตรงบประมาณใหม่นี้จะตอบโจทย์ความเท่าเทียมทางการศึกษาได้อย่างแน่นอน ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก
          ร.ร.วัดถนนเหล็ก อ.เมือง จ.สระบุรี จัดประชุมผู้ปกครอง และแจกหนังสือเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2557 (สุนันทา...ภาพ/ข่าว)
           เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 สำนักติดตามฯ (สตผ.) สพฐ.ติดตามการแจกจ่าย การบริหารจัดการ "แท็บเล็ต" ร.ร.ขยายโอกาสฯ สังกัด สพป.สระบุรี เขต 1 ณ ร.ร.วัดโนนสภารามฯ อ.เมือง และร.ร.วัดห้วยบงฯ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ผบูช่วย...ภาพ/ข่าว)
 

ข่าวย่อย
          ครม.อนุมัติเงิน กยศ. 2,118 ล้าน ศธ.ชี้ต่ำกว่าเป้าเล็งของบเพิ่ม นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยความคืบหน้า การแก้ไขปัญหากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปีการศึกษา 2557 ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อเร็ว ๆ นี้มีมติเห็นชอบให้กยศ. ใช้งบประมาณที่มีอยู่จัดสรรเงินกู้ยืมกับกับนักเรียน นักศึกษา ตามตัวเลขเดิมที่กยศ. ได้เสนอไว้ จำนวน 2,118 ล้านบาท แบ่งเป็น ผู้กู้รายเก่าจำนวน 710 ล้านบาท ผู้กู้รายใหม่จำนวน 1,408 ล้านบาท เท่ากับว่าจะสามารถปล่อยกู้ให้รายใหม่ได้ จำนวน 112,500 ราย อย่างไรก็ตามทางกระทรวงศึกษาธฌิการ (ศธ.) ยังคงเห็นว่าตัวเลขดังกล่าวต่ำกว่าความเป็นจริงที่ศธ. ได้ทำการสำรวจมาอย่างมาก ดังนั้นจึงจะขอยืนยันตัวเลขที่ศธ. เสนอจำนวน 204,000 ราย ใช้งบประมาณทั้งหมด 3,610 ล้านบาท เท่ากับว่า ต้องของงบกลางเพิ่มอีกจำนวน 1,492 ล้านบาท จึงจะเพียงพอสำหรับการปล่อยกู้ให้ครอบคลุมทั้งผู้กู้รายใหม่ทั้งหมด “เบื้องต้นคงต้องให้กยศ. ปล่อยกู้เท่าจำนวนเงินที่มีไปก่อน ที่ผ่านมานางสุทธิศรี วงษ์สมาน ปลัดศธ. ได้หารือกับปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อดูว่าจะมีช่องทางใดบ้างที่จะของบประมาณให้ได้ตามตัวเลขที่ศธ. กำหนด และ เป็นช่องทางที่เร็วที่สุด อาทิ เสนอของบประมาณโดยตรงจากครม. ของบประมาณกลาง จาก กระทรวงการคลัง หรือเสนอผ่านปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีโดยตรง เพื่อให้เด็กได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด ทั้งนี้ผมได้เร่งรัดให้ได้ข้อสรุปถึงช่องทางที่จะเสนอของบประมาณส่วนที่เหมือภายในสัปดาห์นี้ เพื่อผู้ปกครองและนักเรียนจะได้มีเวลาในการตัดสินใจเลือกเรียน” นายจาตุรนต์ กล่าว --คมชัดลึก ฉบับวันที่ 1 พ.ค. 2557 (กรอบบ่าย)--

 


ฉบับที่ 243 วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน
จำนวนผู้ชม 353552 ครั้ง Your IP Address is 54.226.179.247
          นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 นำคณะบุคลากร ไปปฏิบัติธรรมตามโครงการ "จิตดี ทีมดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ" ระหว่างวันที่ี 3 - 4 พฤษภาคม 2557 ณ วัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี (ปสุตา...ภาพ/บุญช่วย...ข่าว)
 

สพป.สระบุรี เขต 1
เติมเต็มเทคนิคการสอนครูปฐมวัย

          เมื่อวันที่ 1 – 2 พฤษภาคม 2557 สพป.สระบุรี เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ด้านแนวคิด ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการนติเทศแบบการโค้ช (Coaching) แก่ครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวนทั้งสิ้น 128 คน ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1 นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เปิดเผยว่า การพัฒนาแนวคิด ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ให้กับเด็กปฐมวัย ควรเริ่มปลูกฝังตั้งแต่วัยแรกเริ่ม เนื่องจากคณิตศาสตร์ มีลักษณะเป็นนามธรรม เป็นภาษาอย่างหนึ่ง และเป็นศาสตร์แห่งการคิดที่มีเหตุ มีผล มีระเบียบแบบแผน การจัดประสบการณ์เรียนรู้คณิตศาสตร์ จึงเป็นส่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้เด็ก ได้เรียนรู้ โดยใช้ประสาทสัมผัสในการสังเกต และใช้ภาษาอธิบายลักษณะทางกายภาพของสิ่งต่าง ๆ แล้วเชื่อมโยงประสบการณ์ สู่การสร้างแนวคิดคณิตศาสตร์ ที่เป็นรูปธรรมอย่างค่อยเป็น ค่อยไป เด็กต้องอาศัยทักษะ ที่จำเป็นพื้นฐานสำหรับการเรียนรู้แนวคิดคณิตศาสตร์ ที่เป็นรูปธรรมในระดับที่สูงขึ้น ได้แก่ การจำแนก การเปรียบเทียบ และการเรียงลำดับ นายสุเมธี กล่าวอีกว่า เนื่องจากการจัดประสบการณ์ทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ เป็นสิ่งมีระเบียบแบบแผน มีความเป็นเหตุ เป็นผล สามารถทำได้อย่างไม่เป็นทางการ ครูผู้สอนปฐมวัยจึงต้องตระหนัก และให้ความสำคัญในการจัดประสบการณ์ หรือจัดกิจกรรมให้เด็กมีประสบการณ์สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน ผ่านการเล่นและลงมือปฏิบัติจริง อย่างเป็นธรรมชาติเด็กจะต้องได้เรียนรู้วิธีการและภาษาในการเปรียบเทียบ เชื่อมโยง อ้างอิงและสะท้อนกฏเกณฑ์ตามลักษณะทางกายภาพ ดังนั้น การพัฒนาแนวคิด ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ให้กับครูผู้สอนปฐมวัย ตลอดจนมีการนิเทศ กำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง จึงมีความสำคัญยิ่ง “หากครูผู้สอนระดับปฐมวัย ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถจัดประสบการณ์คณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลถึงการเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยในสังกัดทุกคนให้มีแนวคิด ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจน ทำให้สถานศึกษา มีความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาปฐมวัย สามารถเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัย มีพัฒนาการตามวัยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม และสติปัญญา โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบการโค้ช (Coaching) “ นายสุเมธี กล่าวในที่สุด

 
           เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2557 คณะผู้บริหาร และครู ร.ร.อนุบาลสระบุรี ศึกษาดูงานมหกรรมทางการศึกษา "รวมพลยกระดับคุณภาพการศึกษา" ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์(บุณฑิต...ภาพ/บุญช่วย...ข่าว)
           เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2557 คณะผู้บริหาร และครู ร.ร.หน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์) อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ศึกษาดูงานมหกรรมทางการศึกษา "รวมพลยกระดับคุณภาพการศึกษา" ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 - 5 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์(บุณฑิต...ภาพ/บุญช่วย...ข่าว)

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
Tel 036-222550 Fex 036-212489 saraburi1_per@yahoo.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นายเอนก วีระพงษ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลสระบุรี ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง สามัญ แก่ลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลสระบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ หอประชุม ร.ร.สระบุรีวิทยาคม นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผวจ.สระบุรี เป็นประธานในการจัดงานวันครู จ.สระบุรี ประจำปี 2558 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จ.สระบุรี ร่วมพิธี ซึ่งในพิธีมีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การกล่าวปฏิญาณตน การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การอ่านสารวันครู การมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการ การมอบเกียรติบัตร รางวัลดีเด่นแก่ครูสอนดี ครูดีเด่น และครูดีในดวงใจ จำนวน 70 คน (บุญช่วย...ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558
ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net สูงขึ้นร้อยละ3 และนักเรียนปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ตามนโยบายเป้าหมายการพัฒนา 5 ประเด็น ได้แก่ นักเรียนอ่านออก เขียนได้ 100 % ทุกระดับชั้น ,ผล o-net ไม่ต่ำกว่าอันดับ 10 ของประเทศ, ผลประเมินภายนอก ต้อง 100 %, KRS และ ARS ไม่ต่ำกว่าอันดับ 25 ของประเทศ และขวัญกำลังใจครู ต้องดี โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 13 กลุ่ม เป็นตัวแทนในการลงนาม เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา..ภาพ/บุญช่วย...ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557
นายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "วันพ่อแห่งชาติ"เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม อบจ.สระบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557
นายวิเชียร พุฒิวิญญู มอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557 แก่ ร.ร.วัดโนนสภาราม(นารถวาจาวุทธอุปถัมภ์) อ.เมือง จ.สระบุรี โดยนารงกุสุมาวดี คีรี ผอ.ร.ร.วัดโนนสภารามฯ รับมอบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมศาลากลาง จ.สระบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 3 กันยายน 2557
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ร.ร.วัดสุนันทาราม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี จัดกิจกรรมแรลลี่เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นการเรียนแบบบูรณาการ เกี่ยวกับผีกปลอดสารพิษ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามฐานซึ่งในแต่ละฐานก็จะมีความรู้ในแต่ละ วิชาสอดแทรกไปด้วย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557
นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุม อบจ.สระบุรี (บุญช่วย...ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557
พิธีลงนามร่วม (MOU) ระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1 โดย นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5(สระบุรี) โดย นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) ตามโครงการ "ประชาอาสาปลูก 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี" และร่วมมอบพันธุ์กล้าไม้ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อนำไปปลูก ณ สถานศึกษา ทั้ง 128 แห่ง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ สพป.สระบุรี เขต 1 (บุญช่วย...ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557
นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557ในภาพ ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดบ้านโพธิ์ฯ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี (จิราภรณ์..ภาพ/บุญช่วย...ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557
นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 นำคณะบุคลากร ไปปฏิบัติธรรมตามโครงการ "จิตดี ทีมดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ" ระหว่างวันที่ี 3 - 4 พฤษภาคม 2557 ณ วัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี (ปสุตา...ภาพ/บุญช่วย...ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/26 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า