ศธ.ปรับหลักสูตรหนุนปรองดอง
โครงการที่จะเร่งดำเนินการปี 2557
 

ปรับปรุงหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์
ทำแผนการปฏิรูปครู
               ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนงานและโครงการที่จะเร่งดำเนินการปี 2557 ตามแนวนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยจะปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม การปรับการเรียนการสอนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศให้สามารถสื่อสารได้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับ/ประเภทและยกระดับโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล เพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เร่งผลิตครูสาขาขาดแคลนและครูอาชีวศึกษา การส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน รวมทั้งการเยียวยาและช่วยเหลือนักเรียน ครู ผู้บริหารในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปลัด ศธ. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้จะจัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ การจัดทำแผนปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืน อาทิ การปฏิรูปครูด้วยการผลิตและพัฒนาเปิดโอกาสให้คนเก่งคนดีมาเป็นครู ตลอดจนการเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ส่วนการปรับโครงสร้าง ศธ.ยังไม่ใช่เรื่องที่จะดำเนินการในระยะนี้ เพราะต้องเน้นในสิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับก่อน. ที่มา: http://www.thairath.co.th
          นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองกะธาตุ อ.หนองแซง จ.สระบุรี ประจำปีการศึกษา2557 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557(ประมวล...ภาพ/ข่าว)
           เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 รายการ "ครอบครัวข่าวเด็ก" สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 บันทึกกิจกรรม การเรียน การสอน การอ่าน เขียน ร.ร.วัดป่าคา อ.เฉลิมพระเกียรติ เรียน สอนอย่างไร นักเรียนอ่านออก เขียนได้ ทุกคน (บุญช่วย...ภาพ/ข่าว)
 

ข่าวย่อย
          ให้ทุนเรียนฟรีวิชาชีพเภสัชฯ น.พ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อการพัฒนาการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ และได้พระราชทานทุนการศึกษาแก่วิชาชีพต่างๆ รวมถึงวิชาชีพเภสัชกรรมด้วย องค์การฯ จึงได้ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในการสืบสานพระปณิธานของพระองค์ในการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่วิชาชีพเภสัชกรรม โดยองค์การเภสัชกรรมจะสนับสนุนงบประมาณ ประกอบด้วย เงินรางวัลเกียรติยศสำหรับบัณฑิตเภสัชศาสตร์ จำนวน 100,000 บาทต่อปี และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นิสิต/นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาเภสัชศาสตร์ของรัฐ สถาบันละ 1 ทุนๆ ละ 50,000 บาท ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ต่อเนื่องจนจบการศึกษา โดยทางมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก จะเป็นผู้คัดเลือกบัณฑิตเภสัชกรทั่วประเทศ และคัดเลือกนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยของรัฐ โดยในปีแรกนี้จะพิจารณาทุน จำนวน 7 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ******ไฟเขียวเกณฑ์ใช้บัญชีครูผู้ช่วยข้ามเขต นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยผลการประชุม ก.ค.ศ. เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า ที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์ และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วย โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ดังนี้ 1. การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ต้องตกลงยินยอมระหว่าง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาผู้ขอใช้บัญชี และเจ้าของบัญชี 2. การขอรายชื่อต้องระบุคุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือสาขาวิชาเอกที่ตรงตามความต้องการของสถานศึกษาที่มีตำแหน่งว่าง และมีอัตราเงินเดือนตามกรอบอัตรากำลัง ณ วันที่ 10 มิ.ย.และต้องได้รับความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ 3. ให้ขอบัญชีรายชื่อจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดเดียวกันก่อน โดยพิจารณาจากระยะทางที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่ หากเขตพื้นที่เดียวกันมีหลายจังหวัดให้ขอจังหวัดใกล้เคียงก่อน และให้พิจารณาจากระยะทางที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่ หากไม่มีให้ขอจากเขตพื้นที่ในภูมิภาคเดียวกัน หากไม่มีในภูมิภาคเดียวกันให้ขอภูมิภาคอื่น 4. ให้ดำเนินการขอรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้ทำการขึ้นบัญชีใหม่ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการนี้ และ 5. ผู้สอบแข่งขันที่ตกลงจะไปบรรจุในเขตพื้นที่อื่น และได้รับการประกาศขึ้นบัญชีของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ที่ขอรายชื่อไปแล้ว หากภายหลังไม่ประสงค์หรือขอระงับการบรรจุและแต่งตั้ง จะถือว่าผู้นั้นขอสละสิทธิ์การบรรจุและแต่งตั้ง ทั้งบัญชีเดิมและบัญชีใหม่ ทั้งนี้การขอใช้บัญชีของเขตพื้นที่ต้องขอใช้บัญชีเรียงตามลำดับบัญชีที่ยังไม่ได้ถูกเรียกบรรจุในแต่ละสาขาวิชา จะไม่สามารถระบุชื่อผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้ได้. เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 6 มิ.ย. 2557 (กรอบบ่าย)

 


ฉบับที่ 245 วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 จำนวนผู้ใช้งาน 8 ท่าน
จำนวนผู้ชม 353558 ครั้ง Your IP Address is 54.226.179.247
          พิธีลงนามร่วม (MOU) ระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1 โดย นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5(สระบุรี) โดย นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) ตามโครงการ "ประชาอาสาปลูก 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี" และร่วมมอบพันธุ์กล้าไม้ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อนำไปปลูก ณ สถานศึกษา ทั้ง 128 แห่ง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ สพป.สระบุรี เขต 1 (บุญช่วย...ภาพ/ข่าว)
 

สพป.สระบุรี เขต ๑
จัดปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน

          นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ อันเป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เอื้อประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป รัฐบาลจึงได้จัดทำ “โครงการประชาอาสาปลูก ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี” กรมป่าไม้ โดยนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดีกรมป่าไม้ และนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้ประสานความร่วมมือในการปลูกต้นไม้ภายใต้โครงการ ดังกล่าว นายสุเมธี กล่าวอีกว่า สพป.สระบุรี เขต ๑ ได้ดำเนินการตามนโยบายโดยได้รณรงค์ให้สถานศึกษาในสังกัดปลูกต้นไม้ในสถานศึกษา และให้บุคลากรใน สพป.สระบุรี เขต ๑ ร่วมปลูกต้นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามตามวัตถุประสงค์ ในการสนับสนุน ปลูกฝังให้บุคลากร ครู นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งผู้ปกครอง ให้ความสนใจร่วมปลูกต้นไม้ตามความเหมาะสมกับพื้นที่ในสำนักงาน โรงเรียน บ้าน และที่สาธารณประโยชน์ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับคุณประโยชน์ของต้นไม้ ซึ่งมีคุณประโยชน์มากมาย อาทิ ให้ความร่วมรื่น ลดภาวะโลกร้อน เป็นไม้ประดับตกแต่งสถานที่ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจของบุคลากร ครู นักเรียน และผู้ปกครองให้มีส่วนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างความชุ่มชื้นร่มรื่น เพิ่มออกซิเจนในอากาศ มีสุขภาพอนามัยดี เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ศึกษา วิจัยชนิดของพันธุ์ไม้ต่าง ๆ และการใช้ประโยชน์ในการนำมาเป็นอาหารกลางวัน สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงามให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด

 
           เมื่อวันที่6 มิถุนายน 2557 นายดำรงศักดิ์ ตันติเวทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดและมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียน โครงการค่ายปลูกจิตสำนึกและสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดให้นักเรียนในสถานศึกษา มีโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วม ได้แก่ ร.ร.วัดป๊อกแป๊ก ,ร.ร.นาร่อง,และร.ร.วัดป่าสัก ณ ร.ร.วัดถนนเหล็ก(สุนันทา...ภาพ/ข่าว)
           เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 รายการ "ครอบครัวข่าวเด็ก" สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 บันทึกกิจกรรม ผลการจัดกิจกรรมการเรียนเด็กพิเศษเรียนร่วม ร.ร.วัดโนนสภารามฯ อ.เมือง จ.สระบุรี (บุญช่วย...ภาพ/ข่าว)

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
Tel 036-222550 Fex 036-212489 saraburi1_per@yahoo.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นายเอนก วีระพงษ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลสระบุรี ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง สามัญ แก่ลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลสระบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ หอประชุม ร.ร.สระบุรีวิทยาคม นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผวจ.สระบุรี เป็นประธานในการจัดงานวันครู จ.สระบุรี ประจำปี 2558 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จ.สระบุรี ร่วมพิธี ซึ่งในพิธีมีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การกล่าวปฏิญาณตน การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การอ่านสารวันครู การมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการ การมอบเกียรติบัตร รางวัลดีเด่นแก่ครูสอนดี ครูดีเด่น และครูดีในดวงใจ จำนวน 70 คน (บุญช่วย...ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558
ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net สูงขึ้นร้อยละ3 และนักเรียนปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ตามนโยบายเป้าหมายการพัฒนา 5 ประเด็น ได้แก่ นักเรียนอ่านออก เขียนได้ 100 % ทุกระดับชั้น ,ผล o-net ไม่ต่ำกว่าอันดับ 10 ของประเทศ, ผลประเมินภายนอก ต้อง 100 %, KRS และ ARS ไม่ต่ำกว่าอันดับ 25 ของประเทศ และขวัญกำลังใจครู ต้องดี โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 13 กลุ่ม เป็นตัวแทนในการลงนาม เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา..ภาพ/บุญช่วย...ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557
นายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "วันพ่อแห่งชาติ"เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม อบจ.สระบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557
นายวิเชียร พุฒิวิญญู มอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557 แก่ ร.ร.วัดโนนสภาราม(นารถวาจาวุทธอุปถัมภ์) อ.เมือง จ.สระบุรี โดยนารงกุสุมาวดี คีรี ผอ.ร.ร.วัดโนนสภารามฯ รับมอบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมศาลากลาง จ.สระบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 3 กันยายน 2557
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ร.ร.วัดสุนันทาราม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี จัดกิจกรรมแรลลี่เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นการเรียนแบบบูรณาการ เกี่ยวกับผีกปลอดสารพิษ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามฐานซึ่งในแต่ละฐานก็จะมีความรู้ในแต่ละ วิชาสอดแทรกไปด้วย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557
นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุม อบจ.สระบุรี (บุญช่วย...ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557
พิธีลงนามร่วม (MOU) ระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1 โดย นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5(สระบุรี) โดย นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) ตามโครงการ "ประชาอาสาปลูก 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี" และร่วมมอบพันธุ์กล้าไม้ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อนำไปปลูก ณ สถานศึกษา ทั้ง 128 แห่ง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ สพป.สระบุรี เขต 1 (บุญช่วย...ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557
นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557ในภาพ ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดบ้านโพธิ์ฯ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี (จิราภรณ์..ภาพ/บุญช่วย...ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557
นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 นำคณะบุคลากร ไปปฏิบัติธรรมตามโครงการ "จิตดี ทีมดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ" ระหว่างวันที่ี 3 - 4 พฤษภาคม 2557 ณ วัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี (ปสุตา...ภาพ/บุญช่วย...ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/26 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า