แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
 

1 ในนโยบายที่ ศธ. ต้องการพัฒนา
สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ
               ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศธ. กล่าวว่า นโยบายการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย เป็น 1 ในนโยบายที่ ศธ. ต้องการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขยายโรงเรียนนำร่องในการจัดทำห้องเรียน Smart Classroom ออกสู่ส่วนภูมิภาคมากขึ้น ซึ่ง Smart Classroom ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว เพราะจะต้องจัดตามความพร้อมและความต้องการของแต่ละโรงเรียน พร้อมทั้งมีการพัฒนาเรื่องทางเทคนิคต่างๆ ไปด้วย เช่น การดูแลรักษาอุปกรณ์หรือระบบต่างๆ การแก้ไขปัญหาขัดข้องของอุปกรณ์ เพื่อให้โรงเรียนสามารถใช้ Smart Classroom ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของครูจะต้องมีการฝึกอบรม เพื่อให้ครูใช้เทคโนโลยีได้ และพัฒนาไปสู่การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ต่อไปด้วย รมช.ศธ. กล่าวว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ระบุให้มีการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งเวลาก็ผ่านมานานพอสมควรแล้ว แต่พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาก็ยังไม่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ศธ.ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ไปให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาพิจารณาไม่นาน โดยการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีวัตถุประสงค์ให้เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา และให้เครือข่ายหลักทั้ง 3 เครือข่ายของ ศธ. คือ 1) UniNet ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2) OBECNet ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 3) MOENet ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เกิดการเชื่อมต่อระหว่างกัน รวมทั้งสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในระดับโรงเรียนกว่า 7,000 แห่งที่รับสัญญาณจากเครือข่าย UniNet ที่ยังใช้งานได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากเราเตอร์ (Router) ของโรงเรียนยังไม่สอดรับกับการทำงานของ UniNet ดังนั้นหากจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้สำเร็จ ก็จะทำให้การบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อศึกษามีความเป็นเอกภาพมากขึ้นทั้งระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบกระเช้าแก่ตัวแทนลูกจ้างประจำ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในรอบปี ในการจัดกิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างฯ ใน สังกัด สพป.สระบุรี เขต ณ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557
           เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ตำบลดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี ให้ความรู้เกี่ยวโภชการ แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ร.ร.วัดป่าสัก อ.เมือง จ.สระบุรี ทำให้เด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับโภชการ
 

ข่าวย่อย
          ศธ.วางยุทธศาสตร์ของแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 4 ด้าน1) การพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ สมาคม/องค์กรวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพและ/หรือกลุ่มอาชีพ กับสถาบันการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางในการผลิตและพัฒนากำลังคน ให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามระดับคุณวุฒิ***2) การพัฒนาหลักสูตร รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนทั้งในสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ***3) การพัฒนาระบบการทดสอบ วัดและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนประสบการณ์จากการทำงาน การสะสมหน่วยการเรียนและให้การรับรองผลการเรียนรู้ จำแนกตามระดับคุณวุฒิ***4) การเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่สถาบันการศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ***ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือทิศทางการขับเคลื่อนอุดมศึกษากับนายแพทย์กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และศาสตราจารย์วิชัย ริ้วตระกูล รองประธาน กกอ. เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ที่ห้องประชุม สกอ. ชั้น 4***ยายามให้มหาวิทยาลัยต่างๆ พัฒนาไปสู่ปรัชญาของแต่ละมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยที่เน้นผลิตบัณฑิต ก็ต้องตอบโจทย์การผลิตคนเพื่อขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ผลิตคนรองรับการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นที่ ผลิตคนที่มีศักยภาพ (Smart) ในการแข่งขันเวทีระดับโลก ตลอดจนรองรับการพัฒนาตัวเองของคนวัยทำงานกว่า 20-30 ล้านคน ส่วนมหาวิทยาลัยวิจัย ก็ต้องตอบโจทย์ระบบเศรษฐกิจระดับประเทศ ระดับพื้นที่ เช่น บริเวณเกตเวย์เข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เขตเศรษฐกิจเฉพาะ นิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งการวิจัยเพื่อแข่งขันในเวทีโลก

 


ฉบับที่ 248 วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 จำนวนผู้ใช้งาน 11 ท่าน
จำนวนผู้ชม 349395 ครั้ง Your IP Address is 54.225.59.242
          นายวิเชียร พุฒิวิญญู มอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557 แก่ ร.ร.วัดโนนสภาราม(นารถวาจาวุทธอุปถัมภ์) อ.เมือง จ.สระบุรี โดยนารงกุสุมาวดี คีรี ผอ.ร.ร.วัดโนนสภารามฯ รับมอบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมศาลากลาง จ.สระบุรี
 

สพป.สระบุรี เขต 1 “นิเทศ ลงแขก”
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

          นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เปิดเผยว่า สพป.สระบุรี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 128 แห่ง เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้น ม.ต้น(ขยายโอกาสฯ) จำนวน 14 แห่ง จากผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับนานาชาติ พบว่า ผลสัมฤทธิ 2 ปีการศึกษาที่ผ่านมา มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 40 ทุกรายวิชา ยกเว้นสุขศึกษา และพลศึกษา ด้วยเหตุปัจจัยศึกษานิเทศก์ ที่จะทำการนิเทศ มีเพียง 14 คน โดยมีกรอบงานที่จะต้องทำการนิเทศตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทำให้การนิเทศไม่ทั่วถึง ไม่ต่อเนื่อง นายสุเมธี กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับชั้น ม.ต้น จึงได้ประกาศให้ “ปี 2556 – 2557 เป็นปีแห่งคุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างและเตรียมอนาคตผู้เรียน” โดยเน้น 3 คุณภาพ คือ ครูคุณภาพ ชั่วโมงคุณภาพ และนักเรียนคุณภาพ ซึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดคุณภาพจะใช้กระบวนการ 3 ห่วงคุณภาพ คือกระบวนการเรียนการสอน กระบวนการบริหาร และกระบวนการนิเทศ สำหรับกระบวนการนิเทศ เน้นการนิเทศโดยใช้เครือข่ายศึกษานิเทศก์ จาก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 2 จากสพป.อ่างทอง และ สพป.ลพบุรี เขต 1 รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุราชการ ร่วมเป็นเครือข่ายการนิเทศให้ทั่วถึง โดยได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 22 – 23 กันยายน 2557 เพื่อให้เกิดครูคุณภาพ ชั่วโมงคุณภาพ ที่จะส่งผลต่อนักเรียนคุณภาพ ต่อไป

 
           เมื่อ 29 กันยายน 2557 ฝ่ายแผนและกลยุทธ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน จัดฐานกีฬาและนันทนาการ จัดฐานเล่านิทาน และฐานทำน้ำยาล้างจาน มอบหนังสือเพื่อน้องรักการอ่าน มอบอุกรณ์กีฬา และมอบทุนอาหารกลางวัน จำนวน 10,000 บาท ณ ร.ร.วัดแพะโคก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
           เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 นายวินัย ชายเพ็ชร์ ผอ.ร.ร.วัดบ้านกล้วย อ.เมือง จ.สระบุรี พร้อมคณะครู ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน พบผู้ปกครองป่วยอยู่กัน 3 คน แม่ ยาย และตัวนักเรียน เด็กหญิงเพ็ญพัตร์ วุฒิกาญจน์ นักเรียนชั้น ป.6 จึงให้ความช่วยเหลือ มอบข้าวสาร กระเช้าเยี่ยม พร้อมด้วยเงินอีกจำนวนหนึ่ง

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
Tel 036-222550 Fex 036-212489 saraburi1_per@yahoo.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นายเอนก วีระพงษ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลสระบุรี ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง สามัญ แก่ลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลสระบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ หอประชุม ร.ร.สระบุรีวิทยาคม นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผวจ.สระบุรี เป็นประธานในการจัดงานวันครู จ.สระบุรี ประจำปี 2558 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จ.สระบุรี ร่วมพิธี ซึ่งในพิธีมีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การกล่าวปฏิญาณตน การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การอ่านสารวันครู การมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการ การมอบเกียรติบัตร รางวัลดีเด่นแก่ครูสอนดี ครูดีเด่น และครูดีในดวงใจ จำนวน 70 คน (บุญช่วย...ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558
ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net สูงขึ้นร้อยละ3 และนักเรียนปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ตามนโยบายเป้าหมายการพัฒนา 5 ประเด็น ได้แก่ นักเรียนอ่านออก เขียนได้ 100 % ทุกระดับชั้น ,ผล o-net ไม่ต่ำกว่าอันดับ 10 ของประเทศ, ผลประเมินภายนอก ต้อง 100 %, KRS และ ARS ไม่ต่ำกว่าอันดับ 25 ของประเทศ และขวัญกำลังใจครู ต้องดี โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 13 กลุ่ม เป็นตัวแทนในการลงนาม เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา..ภาพ/บุญช่วย...ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557
นายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "วันพ่อแห่งชาติ"เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม อบจ.สระบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557
นายวิเชียร พุฒิวิญญู มอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557 แก่ ร.ร.วัดโนนสภาราม(นารถวาจาวุทธอุปถัมภ์) อ.เมือง จ.สระบุรี โดยนารงกุสุมาวดี คีรี ผอ.ร.ร.วัดโนนสภารามฯ รับมอบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมศาลากลาง จ.สระบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 3 กันยายน 2557
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ร.ร.วัดสุนันทาราม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี จัดกิจกรรมแรลลี่เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นการเรียนแบบบูรณาการ เกี่ยวกับผีกปลอดสารพิษ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามฐานซึ่งในแต่ละฐานก็จะมีความรู้ในแต่ละ วิชาสอดแทรกไปด้วย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557
นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุม อบจ.สระบุรี (บุญช่วย...ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557
พิธีลงนามร่วม (MOU) ระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1 โดย นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5(สระบุรี) โดย นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) ตามโครงการ "ประชาอาสาปลูก 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี" และร่วมมอบพันธุ์กล้าไม้ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อนำไปปลูก ณ สถานศึกษา ทั้ง 128 แห่ง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ สพป.สระบุรี เขต 1 (บุญช่วย...ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557
นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557ในภาพ ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดบ้านโพธิ์ฯ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี (จิราภรณ์..ภาพ/บุญช่วย...ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557
นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 นำคณะบุคลากร ไปปฏิบัติธรรมตามโครงการ "จิตดี ทีมดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ" ระหว่างวันที่ี 3 - 4 พฤษภาคม 2557 ณ วัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี (ปสุตา...ภาพ/บุญช่วย...ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/26 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า