แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนฯ
กระทรวงศึกษาธิการ
 

1 ในนโยบายที่ ศธ. ต้องการพัฒนา
สนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ
               ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รมช.ศธ. กล่าวว่า นโยบายการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย เป็น 1 ในนโยบายที่ ศธ. ต้องการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขยายโรงเรียนนำร่องในการจัดทำห้องเรียน Smart Classroom ออกสู่ส่วนภูมิภาคมากขึ้น ซึ่ง Smart Classroom ไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว เพราะจะต้องจัดตามความพร้อมและความต้องการของแต่ละโรงเรียน พร้อมทั้งมีการพัฒนาเรื่องทางเทคนิคต่างๆ ไปด้วย เช่น การดูแลรักษาอุปกรณ์หรือระบบต่างๆ การแก้ไขปัญหาขัดข้องของอุปกรณ์ เพื่อให้โรงเรียนสามารถใช้ Smart Classroom ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของครูจะต้องมีการฝึกอบรม เพื่อให้ครูใช้เทคโนโลยีได้ และพัฒนาไปสู่การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ต่อไปด้วย รมช.ศธ. กล่าวว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ระบุให้มีการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งเวลาก็ผ่านมานานพอสมควรแล้ว แต่พระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาก็ยังไม่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ศธ.ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ไปให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม 2557 ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาพิจารณาไม่นาน โดยการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีวัตถุประสงค์ให้เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา และให้เครือข่ายหลักทั้ง 3 เครือข่ายของ ศธ. คือ 1) UniNet ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 2) OBECNet ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 3) MOENet ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เกิดการเชื่อมต่อระหว่างกัน รวมทั้งสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในระดับโรงเรียนกว่า 7,000 แห่งที่รับสัญญาณจากเครือข่าย UniNet ที่ยังใช้งานได้ไม่เต็มที่ เนื่องจากเราเตอร์ (Router) ของโรงเรียนยังไม่สอดรับกับการทำงานของ UniNet ดังนั้นหากจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาได้สำเร็จ ก็จะทำให้การบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อศึกษามีความเป็นเอกภาพมากขึ้นทั้งระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 มอบกระเช้าแก่ตัวแทนลูกจ้างประจำ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานในรอบปี ในการจัดกิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้างฯ ใน สังกัด สพป.สระบุรี เขต ณ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557
           เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2557 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ตำบลดาวเรือง อ.เมือง จ.สระบุรี ให้ความรู้เกี่ยวโภชการ แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ร.ร.วัดป่าสัก อ.เมือง จ.สระบุรี ทำให้เด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับโภชการ
 

ข่าวย่อย
          ศธ.วางยุทธศาสตร์ของแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 4 ด้าน1) การพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ สมาคม/องค์กรวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพและ/หรือกลุ่มอาชีพ กับสถาบันการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางในการผลิตและพัฒนากำลังคน ให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามระดับคุณวุฒิ***2) การพัฒนาหลักสูตร รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนทั้งในสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ***3) การพัฒนาระบบการทดสอบ วัดและประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนประสบการณ์จากการทำงาน การสะสมหน่วยการเรียนและให้การรับรองผลการเรียนรู้ จำแนกตามระดับคุณวุฒิ***4) การเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถให้แก่สถาบันการศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สนองตอบความต้องการของตลาดแรงงานตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ***ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หารือทิศทางการขับเคลื่อนอุดมศึกษากับนายแพทย์กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) และศาสตราจารย์วิชัย ริ้วตระกูล รองประธาน กกอ. เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ที่ห้องประชุม สกอ. ชั้น 4***ยายามให้มหาวิทยาลัยต่างๆ พัฒนาไปสู่ปรัชญาของแต่ละมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยที่เน้นผลิตบัณฑิต ก็ต้องตอบโจทย์การผลิตคนเพื่อขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ผลิตคนรองรับการเปลี่ยนแปลงระดับพื้นที่ ผลิตคนที่มีศักยภาพ (Smart) ในการแข่งขันเวทีระดับโลก ตลอดจนรองรับการพัฒนาตัวเองของคนวัยทำงานกว่า 20-30 ล้านคน ส่วนมหาวิทยาลัยวิจัย ก็ต้องตอบโจทย์ระบบเศรษฐกิจระดับประเทศ ระดับพื้นที่ เช่น บริเวณเกตเวย์เข้าสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เขตเศรษฐกิจเฉพาะ นิคมอุตสาหกรรม รวมทั้งการวิจัยเพื่อแข่งขันในเวทีโลก

 


ฉบับที่ 248 วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557 จำนวนผู้ใช้งาน 7 ท่าน
จำนวนผู้ชม 353557 ครั้ง Your IP Address is 54.226.179.247
          นายวิเชียร พุฒิวิญญู มอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557 แก่ ร.ร.วัดโนนสภาราม(นารถวาจาวุทธอุปถัมภ์) อ.เมือง จ.สระบุรี โดยนารงกุสุมาวดี คีรี ผอ.ร.ร.วัดโนนสภารามฯ รับมอบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมศาลากลาง จ.สระบุรี
 

สพป.สระบุรี เขต 1 “นิเทศ ลงแขก”
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

          นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เปิดเผยว่า สพป.สระบุรี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 128 แห่ง เปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้น ม.ต้น(ขยายโอกาสฯ) จำนวน 14 แห่ง จากผลการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับนานาชาติ พบว่า ผลสัมฤทธิ 2 ปีการศึกษาที่ผ่านมา มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 40 ทุกรายวิชา ยกเว้นสุขศึกษา และพลศึกษา ด้วยเหตุปัจจัยศึกษานิเทศก์ ที่จะทำการนิเทศ มีเพียง 14 คน โดยมีกรอบงานที่จะต้องทำการนิเทศตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทำให้การนิเทศไม่ทั่วถึง ไม่ต่อเนื่อง นายสุเมธี กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับชั้น ม.ต้น จึงได้ประกาศให้ “ปี 2556 – 2557 เป็นปีแห่งคุณภาพผู้เรียนเพื่อสร้างและเตรียมอนาคตผู้เรียน” โดยเน้น 3 คุณภาพ คือ ครูคุณภาพ ชั่วโมงคุณภาพ และนักเรียนคุณภาพ ซึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดคุณภาพจะใช้กระบวนการ 3 ห่วงคุณภาพ คือกระบวนการเรียนการสอน กระบวนการบริหาร และกระบวนการนิเทศ สำหรับกระบวนการนิเทศ เน้นการนิเทศโดยใช้เครือข่ายศึกษานิเทศก์ จาก สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ 2 จากสพป.อ่างทอง และ สพป.ลพบุรี เขต 1 รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เกษียณอายุราชการ ร่วมเป็นเครือข่ายการนิเทศให้ทั่วถึง โดยได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 22 – 23 กันยายน 2557 เพื่อให้เกิดครูคุณภาพ ชั่วโมงคุณภาพ ที่จะส่งผลต่อนักเรียนคุณภาพ ต่อไป

 
           เมื่อ 29 กันยายน 2557 ฝ่ายแผนและกลยุทธ์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมคณะ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน จัดฐานกีฬาและนันทนาการ จัดฐานเล่านิทาน และฐานทำน้ำยาล้างจาน มอบหนังสือเพื่อน้องรักการอ่าน มอบอุกรณ์กีฬา และมอบทุนอาหารกลางวัน จำนวน 10,000 บาท ณ ร.ร.วัดแพะโคก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
           เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 นายวินัย ชายเพ็ชร์ ผอ.ร.ร.วัดบ้านกล้วย อ.เมือง จ.สระบุรี พร้อมคณะครู ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน พบผู้ปกครองป่วยอยู่กัน 3 คน แม่ ยาย และตัวนักเรียน เด็กหญิงเพ็ญพัตร์ วุฒิกาญจน์ นักเรียนชั้น ป.6 จึงให้ความช่วยเหลือ มอบข้าวสาร กระเช้าเยี่ยม พร้อมด้วยเงินอีกจำนวนหนึ่ง

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
Tel 036-222550 Fex 036-212489 saraburi1_per@yahoo.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นายเอนก วีระพงษ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลสระบุรี ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง สามัญ แก่ลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลสระบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ หอประชุม ร.ร.สระบุรีวิทยาคม นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผวจ.สระบุรี เป็นประธานในการจัดงานวันครู จ.สระบุรี ประจำปี 2558 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จ.สระบุรี ร่วมพิธี ซึ่งในพิธีมีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การกล่าวปฏิญาณตน การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การอ่านสารวันครู การมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการ การมอบเกียรติบัตร รางวัลดีเด่นแก่ครูสอนดี ครูดีเด่น และครูดีในดวงใจ จำนวน 70 คน (บุญช่วย...ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558
ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net สูงขึ้นร้อยละ3 และนักเรียนปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ตามนโยบายเป้าหมายการพัฒนา 5 ประเด็น ได้แก่ นักเรียนอ่านออก เขียนได้ 100 % ทุกระดับชั้น ,ผล o-net ไม่ต่ำกว่าอันดับ 10 ของประเทศ, ผลประเมินภายนอก ต้อง 100 %, KRS และ ARS ไม่ต่ำกว่าอันดับ 25 ของประเทศ และขวัญกำลังใจครู ต้องดี โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 13 กลุ่ม เป็นตัวแทนในการลงนาม เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา..ภาพ/บุญช่วย...ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557
นายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "วันพ่อแห่งชาติ"เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม อบจ.สระบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557
นายวิเชียร พุฒิวิญญู มอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557 แก่ ร.ร.วัดโนนสภาราม(นารถวาจาวุทธอุปถัมภ์) อ.เมือง จ.สระบุรี โดยนารงกุสุมาวดี คีรี ผอ.ร.ร.วัดโนนสภารามฯ รับมอบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมศาลากลาง จ.สระบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 3 กันยายน 2557
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ร.ร.วัดสุนันทาราม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี จัดกิจกรรมแรลลี่เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นการเรียนแบบบูรณาการ เกี่ยวกับผีกปลอดสารพิษ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามฐานซึ่งในแต่ละฐานก็จะมีความรู้ในแต่ละ วิชาสอดแทรกไปด้วย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557
นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุม อบจ.สระบุรี (บุญช่วย...ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557
พิธีลงนามร่วม (MOU) ระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1 โดย นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5(สระบุรี) โดย นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) ตามโครงการ "ประชาอาสาปลูก 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี" และร่วมมอบพันธุ์กล้าไม้ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อนำไปปลูก ณ สถานศึกษา ทั้ง 128 แห่ง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ สพป.สระบุรี เขต 1 (บุญช่วย...ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557
นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557ในภาพ ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดบ้านโพธิ์ฯ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี (จิราภรณ์..ภาพ/บุญช่วย...ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557
นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 นำคณะบุคลากร ไปปฏิบัติธรรมตามโครงการ "จิตดี ทีมดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ" ระหว่างวันที่ี 3 - 4 พฤษภาคม 2557 ณ วัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี (ปสุตา...ภาพ/บุญช่วย...ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/26 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า