วันที่ ๑๗ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ขอเชิญชวนร่วมชมผลงานและการประกวดแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี
เห็นชอบหลักเกณฑ์เลื่อนวิทยฐานะครู
ยื่นคำขอได้สองเวลาในรอบหนึ่งปี
 

เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
               พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบในหลักการ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) โดยสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ของคุณสมบัติผู้ขอรับการประเมิน คือ ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นขอก่อนที่จะดำรงวิทยฐานะครบตามที่กำหนดในมาตรฐานวิทยฐานะ ได้ก่อนไม่เกิน 2 ปี โดยผู้ยื่นต้องมีภาระงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่ส่วนราชการกำหนด และผ่านการพัฒนาจากส่วนราชการ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1ความรู้ความสามารถเชิงทฤษฎี ส่วนที่ 2 ประสบการณ์วิชาชีพ โดยผลการพัฒนาฯ ให้ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอเลื่อนวิทยฐานะไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ประกาศผลการทดสอบ โดยที่มีข้อตกลงในการพัฒนางาน ไม่น้อยกว่า 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ที่สำคัญต้องได้รับการรับรองว่าเป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ จากผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ทั้งนี้ จะมีกรรมการพิจารณาตัดสินสองชุดคือคณะกรรมการชุดที่ 1 ทำหน้าที่พิจารณาข้อตกลงในการพัฒนางานและประเมินสรุปผลการพัฒนางานตามข้อตกลง เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนดตามข้อตกลง ส่วนคณะกรรมการชุดที่ 2 ทำหน้าที่ประเมินเพื่อพัฒนาเป็นระยะๆ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงตลอดระยะเวลาของการพัฒนางานตามข้อตกลง โดยผู้ผ่านเกณฑ์การตัดสิน ต้องได้คะแนนแต่ละด้าน ดังนี้คือ ด้านวินัย คุณธรรม ต้องได้คะแนนจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75, ส่วน ด้านการพัฒนางานตามข้อตกลง ต้องได้คะแนนจากกรรมการแต่ละชุด แต่ละคนดังนี้ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ทั้งนี้กำหนดให้ยื่นคำขอได้ปีละ 1 ครั้ง 2 ช่วงเวลา คือ ก่อนภาคเรียนที่ 1 และก่อนภาคเรียนที่ 2 ก่อนเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า90 วัน ที่มา: http://www.naewna.com
          เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายเฉลิม วงษ์ไพร นายก อบจ.สระบุรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดกิจกรรมในการเติมเต็มความรู้แก่นักเรียน ตามโครงการพัฒนาเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ณ ห้องประชุม อบจ.สระบุรี(บุญช่วย...ภาพ/ข่าว)
           เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพระราชทาน ขนาดเล็ก ปี ๒๕๕๘ ระดับกลุ่มจังหวัด ประเมินผลการปฏิบัติงาน ร.ร.นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ประจำปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖ (ธันยพร...ภาพ/ข่าว)
 

ข่าวย่อย
          คุรุสภาประกาศเปิดรับการขึ้นทะเบียนครู สำหรับผู้จะเข้าสอบเป็นผู้บริหารการศึกษา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้มีการประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 26 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2558 นั้น เพื่อเป็นการให้บริการเร่งด่วนเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาให้แก่ผู้ประสงค์ที่จะนำใบอนุญาตฯ ไปใช้ในการสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จึงเปิดให้บริการรับขึ้นทะเบียนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเร่งด่วน ระหว่างวันที่ 19 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั้น 1 สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา รวมทั้งผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองสิทธิใช้เสมือนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาไปแล้ว และต้องการนำใบอนุญาตฯ ไปใช้เพื่อสมัครสอบ โดยผู้ยื่นคำขอจะได้รับใบอนุญาตฯ ภายในวันที่มายื่นคำขอ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอจะต้องมีคุณสมบัติและเอกสารประกอบการขอที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และหากไม่สามารถมายื่นคำขอได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นแทนได้ โดยต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบด้วย ที่มา: http://www.naewna.com***คุรุสภา’เล็งเปิดอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูรอบ 2 ข่าวทั้งหมด 22 มกราคม 2558 ศึกษาธิการ * คุรุสภายันไม่ใช่จบสาขาอื่น ทุกสาขาจะขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ เพราะต้องผ่านการอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู เผยเล็งเปิดรอบสอง ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการคุรุสภาได้จัดทำโครงการการฝึกอบรมความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู เพื่อช่วยเหลือครูที่ได้รับหนังสืออนุญาตจากคุรุสภาให้ประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่มีใบอนุญาต สามารถยื่นเรื่องขอรับรองความรู้วิชาชีพครูจากคุรุสภา แต่ครูกลุ่มนี้จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานวิชาชีพครูให้ครบ 9 มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องเข้ารับการอบรมในสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการรับรองจากคุรุสภาเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 53 แห่งทั่วประเทศ มีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมประมาณ 10,000 คน และกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ประธานคุรุสภากล่าวว่า ที่ผ่านมาเกิดความเข้าใจผิดว่าคุรุสภาเปิดโครงการนี้ให้ผู้ที่จบหลักสูตร 4 ปีในสาขาอื่นๆ ที่ไม่ใช่จากคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์มาอบรมได้ เพื่อจะได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูทันที ซึ่งประเด็นนี้ทำให้ผู้จบหลักสูตรทางการศึกษาโดยตรง หรือเด็กที่กำลังจะเลือกเข้าเรียนต่อในสาขาวิชาชีพครูเกิดความไม่สบายใจนั้น ขอยืนยันว่าโครงการนี้ไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้จบสาขาอื่นได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ทุกคน แต่เปิดเฉพาะครูที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู โดยวิธีการเทียบโอน ทดสอบ หรือฝึกอบรม วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธีรวมกัน แต่ยังผ่านไม่ครบ 9 มาตรฐาน และต้องอยู่ในระบบการสอนไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิสมัครอบรมได้ ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าครูกลุ่มนี้จะขาดอีกเพียง 1-2 มาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เทคโนโลยี ซึ่งจำเป็นต้องมีที่ปรึกษาให้คำแนะนำเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ใกล้สิ้นสุดโครง การแล้ว คุรุสภากำลังพิจารณาว่าจะเปิดรับอบรมรอบสองหรือไม่ แต่จากการติดตามผลการดำเนินงานรอบนี้ก็พบปัญหา อาทิ สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งไม่สามารถเปิดอบรมได้ เพราะผู้เรียนไม่พอ หรือบางแห่งอยู่ไกลไม่สะดวกต่อการเดินทาง เป็นต้น เพราะฉะนั้น หากจะเปิดรอบสองก็อาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการ เช่น ให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้รับสมัครเอง จากเดิมที่ให้สมัครผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์คุรุสภา และคุรุสภาจะส่งรายชื่อไปยังสถาบันอุดมศึกษาที่ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงที่ผู้สมัครอาศัยอยู่ เป็นต้น ซึ่งจะต้องมีการหารือในที่ประชุมต่อไป.--จบ-- ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 


ฉบับที่ 251 วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558 จำนวนผู้ใช้งาน 9 ท่าน
จำนวนผู้ชม 353559 ครั้ง Your IP Address is 54.226.179.247
          เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ หอประชุม ร.ร.สระบุรีวิทยาคม นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผวจ.สระบุรี เป็นประธานในการจัดงานวันครู จ.สระบุรี ประจำปี 2558 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จ.สระบุรี ร่วมพิธี ซึ่งในพิธีมีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การกล่าวปฏิญาณตน การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การอ่านสารวันครู การมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการ การมอบเกียรติบัตร รางวัลดีเด่นแก่ครูสอนดี ครูดีเด่น และครูดีในดวงใจ จำนวน 70 คน (บุญช่วย...ภาพ/ข่าว)
 

สพป.สระบุรี เขต ๑ เยี่ยมบ้านนักเรียน
ตามนโยบาย สพฐ.

          เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ นายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกเยี่ยมนักเรียนในสังกัด ตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) นายอำนาจ เปิดเผยว่า ตามที่ สพฐ.ได้มีนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) รณรงค์ให้ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๘๗ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ และประกอบกับรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ที่มีนโยบายให้ดำเนินการกิจกรรมปรองดองให้คนไทยมีความรัก สามัคคี เสริมสร้างความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อีกทั้งเป็นกิจกรรมสำคัญ ที่สนับสนุนการเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติด ในสถานศึกษา อีกทางหนึ่ง อันเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเหลือ ผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวในชุมชน ซึ่ง สพป.สระบุรี เขต ๑ ได้มอบนโยบายดังกล่าวให้สถานศึกษาในสังกัด ทั้ง ๑๒๘ แห่ง ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา เพื่อให้ครูได้เห็นสภาพแท้จริงของสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวนักเรียน เพื่อช่วยให้ครูได้รู้ถึงเจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครู โรงเรียน และนักเรียน เป็นการสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบ้านกับโรงเรียน อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการช่วยแก้ปัญหา หรือพัฒนานักเรียน และเพื่อเป็นการเพิ่มเติมข้อมูล ข้อเท็จจริง บางประการเกี่ยวกับเด็กนักเรียน ที่ไม่อาจสามารถหาได้ด้วยวิธีการอื่น ๆ ซึ่งโครงการเยี่ยมบ้านและครอบครัวนักเรียน สพฐ.ต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่จะคืนพื้นที่แห่งความสุข สร้างรอยยิ้มกลับมาสู่ลูก ๆ ของเรา นายอำนาจ กล่าวอีกว่า ในส่วนของ สพป.สระบุรี เขต ๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็น ๑๓ กลุ่ม โดยมอบหมายภารกิจให้ รอง ผอ.สพป. ศึกษานิเทศก์ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ควบคู่กับการเยี่ยมบ้านนักเรียนของสถานศึกษา ซึ่งผลจากการดำเนินการ ได้คัดกรองนักเรียนที่สมควรได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้น จากข้อมูลเบื้องต้น พบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่กับ บิดามารดา เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ จึงพร้อมด้วย รองผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ และบุคลากรในสังกัด จำนวนหนึ่ง ได้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน มอบเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมทั้งทุนการศึกษา คนละ ๒,๐๐๐ บาท ที่ได้รับการสนับสนุนจาก นายเฉลิม วงษ์ไพร นายก อบจ.สระบุรี จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ และบุคลากรในสังกัดได้บริจาคสมทบในครั้งนี้ จำนวนหนึ่ง โดยมอบให้แก่ ด.ญ.ปนัดดา อินทรโชติ นักเรียนชั้น ม. ๑ ร.ร.วัดห้วยบง(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ ๒) อ.เฉลิมพระเกียรติ ด.ญ.กนกวรรณ สาลีบุตร นักเรียนชั้น ป.๓ ร.ร.ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ ๖๘) อ.พระพุทธบาท ด.ญ.ฟ้าใหม่ โกยทาง นักเรียนชั้น ป.๓ ร.ร.บ้านกลับ(สราญราษร์) อ.หนองโดน และด.ญ.สุรางค์ ศรีจันทร์ นักเรียนชั้น ป.๒ ร.ร.วัดสารภี อ.บ้านหมอ นายอำนาจ กล่าวอีกว่า จากการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน พบนักเรียน ร.ร.ท้ายพิกุลฯ ที่ขาดโรงเรียนเพื่อดูแลน้องชาย ซึ่งจากการสอบถามพบว่า ด.ช.วัฒนา นวลห้อย นักเรียนชั้น ป.๒ ต้องขาดโรงเรียนไปดูแลน้องชาย ด.ช.กฤษดา น้ำใส นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ที่ถูกรถยนต์เฉี่ยวชน ที่ติดตาม ตา และยายไปหาปลา เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่นอนป่วย ณ รพ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี และได้มอบเงินทุนการศึกษา จำนวน ๓,๐๐๐ บาท และ ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ และบุคลากรในสังกัด ได้บริจาคสมทบในครั้งนี้ จำนวนหนึ่ง “อย่างไรก็แล้วแต่ เพื่อให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๑ ให้เกิดคุณภาพ และประสิทธิภาพ ตามนโยบายของ สพฐ.และรัฐบาล สพป.สระบุรี เขต ๑ จะจัดตั้งกองทุนดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยจะมีการระดมทุนจากบุคลากรในสังกัด พ่อค้า ประชาชน คหบดี ใน จ.สระบุรี จำนวนหนึ่ง เพื่อให้การช่วยเหลือได้ทันท่วงที ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ทำให้ผลสัมฤทธิทางการเรียนสูงขึ้นอีกทางหนึ่ง” นายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ กล่าวในที่สุด

 
           เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกเยี่ยมนักเรียนในสังกัด ตามโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)(บุญช่วย...ภาพ/ข่าว)
           นายนิพนธ์ เทพนรินทร์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธาน งานวันครู อ.เสาไห้ ประจำปี 2558 และมอบเกียรติบัตรครูแสนดีแก่ครูในสังกัด อ.เสาไห้ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ หอประชุม ร.ร.อนุบาลเสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี (อิทธิรงค์...ภาพ/ข่าว)

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
Tel 036-222550 Fex 036-212489 saraburi1_per@yahoo.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 นายเอนก วีระพงษ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลสระบุรี ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสำรอง สามัญ แก่ลูกเสือสำรอง และลูกเสือสามัญ ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลสระบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558
เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ณ หอประชุม ร.ร.สระบุรีวิทยาคม นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผวจ.สระบุรี เป็นประธานในการจัดงานวันครู จ.สระบุรี ประจำปี 2558 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ จ.สระบุรี ร่วมพิธี ซึ่งในพิธีมีทำบุญเลี้ยงพระ พิธีถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี การกล่าวปฏิญาณตน การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ การอ่านสารวันครู การมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ราชการ การมอบเกียรติบัตร รางวัลดีเด่นแก่ครูสอนดี ครูดีเด่น และครูดีในดวงใจ จำนวน 70 คน (บุญช่วย...ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558
ดร.อำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-net สูงขึ้นร้อยละ3 และนักเรียนปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ตามนโยบายเป้าหมายการพัฒนา 5 ประเด็น ได้แก่ นักเรียนอ่านออก เขียนได้ 100 % ทุกระดับชั้น ,ผล o-net ไม่ต่ำกว่าอันดับ 10 ของประเทศ, ผลประเมินภายนอก ต้อง 100 %, KRS และ ARS ไม่ต่ำกว่าอันดับ 25 ของประเทศ และขวัญกำลังใจครู ต้องดี โดยมีประธานกลุ่มโรงเรียนทั้ง 13 กลุ่ม เป็นตัวแทนในการลงนาม เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา..ภาพ/บุญช่วย...ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม 2557
นายอำนาจ บุญทรง ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ พร้อมบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "วันพ่อแห่งชาติ"เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ หอประชุม อบจ.สระบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม 2557
นายวิเชียร พุฒิวิญญู มอบเกียรติบัตร รางวัลชนะเลิศ การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี 2557 แก่ ร.ร.วัดโนนสภาราม(นารถวาจาวุทธอุปถัมภ์) อ.เมือง จ.สระบุรี โดยนารงกุสุมาวดี คีรี ผอ.ร.ร.วัดโนนสภารามฯ รับมอบ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมศาลากลาง จ.สระบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 3 กันยายน 2557
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ร.ร.วัดสุนันทาราม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี จัดกิจกรรมแรลลี่เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นการเรียนแบบบูรณาการ เกี่ยวกับผีกปลอดสารพิษ โดยแบ่งเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ตามฐานซึ่งในแต่ละฐานก็จะมีความรู้ในแต่ละ วิชาสอดแทรกไปด้วย
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2557
นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัด ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุม อบจ.สระบุรี (บุญช่วย...ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557
พิธีลงนามร่วม (MOU) ระหว่าง สพป.สระบุรี เขต 1 โดย นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5(สระบุรี) โดย นายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผอ.สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี) ตามโครงการ "ประชาอาสาปลูก 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี" และร่วมมอบพันธุ์กล้าไม้ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อนำไปปลูก ณ สถานศึกษา ทั้ง 128 แห่ง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 ณ สพป.สระบุรี เขต 1 (บุญช่วย...ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน 2557
นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557ในภาพ ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดบ้านโพธิ์ฯ อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี (จิราภรณ์..ภาพ/บุญช่วย...ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557
นายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 นำคณะบุคลากร ไปปฏิบัติธรรมตามโครงการ "จิตดี ทีมดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ" ระหว่างวันที่ี 3 - 4 พฤษภาคม 2557 ณ วัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี (ปสุตา...ภาพ/บุญช่วย...ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/26 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า