คูณ  พุดซ้อน.  (2550). การประเมินโครงการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต  2.
เพื่อเสนอขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
       มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
       ชำนาญการพิเศษ.

                  การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 ต่อการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน โดยใช้รูปแบบการประเมินโครงการแบบ CPO (CPO’s Evaluation Model) ต่อการประเมินโครงการใน  3 ด้าน ได้แก่ ด้านปัจจัยพื้นฐานด้านสภาวะแวดล้อมโครงการ  ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการ  และด้านผลผลิตของโครงการ

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ         และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมรักการอ่าน โดยแบ่งตามขนาดโรงเรียนออกเป็น  3  ขนาด จำนวน  111 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น จำนวน  333  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ โดยหาค่าความเที่ยงตรงเนื้อหา (IOC) ของแบบสอบถามเท่ากับ  0.97  และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ  0.98  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่าเฉลี่ย (Mean)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation - S.D.)  การทดสอบ t-test   และการทดสอบ F-test

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่าน จำแนกตามเพศ สถานภาพ มีความเห็นต่อการดำเนินงานใน  3  ด้านพบว่า ด้านปัจจัยพื้นฐานสภาวะแวดล้อมโครงการส่งเสริมการอ่าน  อยู่ในระดับมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการ ต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 เมื่อจำแนกตาม วุฒิการศึกษามีความเห็นต่อการดำเนินงานใน 3 ด้านพบว่า ด้านปัจจัยพื้นฐานสภาวะแวดล้อมโครงการ ด้านการปฏิบัติงานระหว่างทำโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการ อยู่ในระดับมากตามลำดับ

                3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียน จำแนกตามขนาดโรงเรียน มีความคิดเห็นต่อการดำเนินงานต่อการประเมินโครงการใน  3  ด้าน พบว่า ด้านปัจจัยพื้นฐานสภาวะแวดล้อมโครงการ  ด้านการปฏิบัติงานระหว่างทำโครงการ และด้านผลผลิตของโครงการ อยู่ในระดับมากตามลำดับ

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 2 นักเรียนชั้นประถมศึกษา และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษามีความคิดเห็นต่อโครงการส่งเสริมการอ่าน นักเรียนเชื่อว่ามีความรู้จากการอ่านหนังสือ อยู่ในระดับมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05
             5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา พบว่า
นักเรียนจากขนาดโรงเรียนทั้ง 3 ขนาดที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่าน มีความต้องการกิจกรรมการอ่านที่แปลกใหม่ ต้องการให้จัดมุมหนังสือไว้ในห้องเรียน  การอ่านหนังสือเป็นการเพิ่มพูนความรู้  อยู่ในระดับมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

 

Khun Pudsorn. (B.E.2550). Evaluating Promotion of Reading at School Project Under             Saraburi  Education Service Area Office  2. To request for civil teachers and education workers to get or promote their academic standing as special expert, position : Vice-Director of   Studying Special Expert  Area’s Office.

Abstract

            This study has a purpose to learn opinions of schools’ administrators and teachers who are responsible for Reading at School Promotion Project under Saraburi  Education Service Area Office  2. to proceeding reading at school promotion project by CPO’s Evaluation Model with evaluating the project for 3 sides ; basic factors of project’s surroundings, operation process during proceeding the project, and its products.

            Sampling used in this research is composed of schools’ administrator, the teachers who are responsible for the project, and some students who join in love reading promotion project by dividing sizes of schools to 3 sizes for 111 schools.              A sampling who answered the questionnaires total 333 people. The equipment in collecting the information is questionnaires in 5 levels of  scale evaluation pattern,                   by searching accuracy value of texts (IOC) of the questionnaires : 0.97 and confident value of the questionnaires : 0.98. The statistics used in analyzing the information are average value (Mean), Standard Deviation – S.D., t-test, and F-test.

Results of Study, we have found these followings :-

1.The result of analyzing information from opinions of schools’ administrators and teachers who are responsible for the reading at school promotion project under Saraburi  Education Service Area Office 2. which classified gender, status, their opinions to proceeding the project in 3 sides appear that the basic factors of surroundings of the reading at school promotion project is in high level with significance on statistic at level .05.

2. The result of analyzing information from opinions of schools’ administrators

and teachers who are responsible for the reading at school promotion project which classified according to their education qualifications, their opinions to proceeding the project in 3 sides appear that the basic factors of project’s surroundings, operation process during proceeding the project, and its products are in high level respectively.

3.The result of analyzing information from opinions of schools’ administrators and teachers who are responsible for the reading at school promotion project which classified according to size of school, their opinions to proceeding the project in 3 sides appear that the basic factors of project’s surroundings, operation process during proceeding the project, and its products are in high level respectively.

4.The result of analyzing information from the study, it appears that  the students who join in Reading at School Promotion Project under Saraburi  Education Service Area Office  2., primary and secondary students’ opinions to Reading at School Promotion Project, they believe they get knowledge from reading books in high level with significance in statistic at .05.

5.The result of analyzing information from the study, it appears that the students from  3  sizes who join in the reading promotion project, they require new activity of reading, would like to set books’ corner in the classroom, and believe that reading books is raising knowledge in high level with significance in statistic at .05.