ชื่อเรื่องวิจัย                           :       สภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน  
                                                     โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2) 
                                            สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี  เขต  1
ชื่อผู้วิจัย                                
:     นางสุนันทา   กล้าแข็ง
ปีการศึกษา                            :      2550
                                                                           
บทคัดย่อ

                 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์    เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2)   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การการศึกษาสระบุรี  เขต  1  และเพื่อเปรียบเทียบสภาพ
และปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2)  สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1ระหว่างผู้บริหาร ครู  และนักเรียน
  จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่  เพศ   ระดับ
ช่วงชั้นที่ทำการสอนของ
ครู   และระดับชั้นของนักเรียน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้   ได้แก่  ผู้บริหารครู  และ
นักเรียน ช่วงชั้นที่  3  ปีการศึกษา   2550   ของโรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2) จำนวน 
286  คนจากประชากร  955  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้   เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง มีค่าความเชื่อมั่นที่ 0.96 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์  คือ หาค่าเฉลี่ย (
Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(
Standard   Deviation ) ค่าที
( t – test  ) ค่าเอฟ  ( F- test )  และเมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงนำไป
เปรียบเทียบ ทดสอบรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ (
Scheffe ’ s  Method ) 

ผลการวิจัยพบว่า
                1.   สภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2)  สังกัด
                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1  แต่ละด้าน  คือ 1) ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน  2)  ด้านการบริการ
                    อาหารกลางวัน  3) ด้านการบริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 4) ด้านการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และ5)
                   ด้านการบริการทุนการศึกษาและสวัสดิการ
พบว่า ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นว่าสภาพการบริหารงานกิจการ
                  นักเรียนในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก
  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ทุกด้านมีการปฏิบัติใน
                  ระดับมากทุกด้าน  เรียงจากมากลงมาสามอันดับได้แก่   การบริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย  การจัดกิจกรรม
                  นักเรียน
และการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน    และนักเรียนมีความคิดเห็นว่า สภาพการบริหารงานกิจการ
                  นักเรียนในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก
 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีการปฏิบัติในระดับมาก
                  ทุกด้าน  เรียงจากมากลงมาสามอันดับได้แก่  การจัดกิจกรรมนักเรียน
  การบริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และ
                  การบริการอาหารกลางวัน   

             2.   ปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนบ้านปากข้าวสาร (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2)  สังกัด
                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 ทั้ง 5 ด้าน   พบว่า ผู้บริหาร   และครู มีความคิดเห็นว่าปัญหาการ
                   บริหารงานกิจการนักเรียนในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง
  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
                   
ด้านการบริการทุนการศึกษาและสวัสดิการ มีระดับปัญหาอยู่ในระดับ มาก และด้านอื่นๆ มีระดับปัญหาอยู่ใน
                  ระดับปานกลาง    ส่วนนักเรียนมีความคิดเห็นว่าปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนในภาพรวมมีปัญหาอยู่ใน
                  ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริการทุนการศึกษาและสวัสดิการมีระดับปัญหา
                  อยู่ในระดับมา  รองลงมาได้แก่ด้านการบริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย และลำดับสุดท้ายมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย
                  คือ การจัดกิจกรรมนักเรียน

             3.  เปรียบเทียบสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 พบว่าสภาพการบริหารงานกิจการนักเรียนของผู้บริหารครูและนักเรียน   ที่มีสถานภาพ   ตำแหน่งหน้าที่ต่างกัน ด้านการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบริการทุนการศึกษาและสวัสดิการ   และภาพรวม แตกต่างกันอย่างมนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   

               4.   เปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนบ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 2)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 1 พบว่าเปรียบเทียบปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของผู้
บริหาร ครู และนักเรียน  จำแนกตามสถานภาพ    ตำแหน่งหน้าที่ เพศ  ช่วงชั้นที่ทำการสอนของครู ระดับชั้น
ของนักเรียน  พบว่า  สถานภาพ     ตำแหน่งหน้าที่ต่างกันด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน
 การบริการเกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัย
  และการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05   
และ เพศที่ต่างกัน  ด้านการจัดกิจกรรม
นักเรียน การบริการอาหารกลางวัน  การบริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย 
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 ปัญหา
การบริหารงานกิจการนักเรียนของผู้บริหารและครู  ที่มีช่วงชั้นที่สอนต่างกัน      ด้านการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  ผู้บริหารและครูที่สอนช่วงชั้นที่ 1  กับช่วงชั้นที่  2
และช่วงชั้นที่  1 กับช่วงชั้นที่ 3 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบว่า ปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนของนักเรียน ที่มีระดับชั้นต่างกัน     ด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน    การบริการอาหารกลาง
วัน  การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และภาพรวม  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05