นายพิทยา มุสิก
ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           
 
 
 
             
พระสมุห์เมธาภิวัฒน์ ฐิติโก
ผู้แทนองค์กรศาสนา
 
นาวาอากาศโทวิเชียร ศรีวิชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
   
                             
 
นาวาโทสมศักดิ์ คงดี (รน.)
ผู้แทนศิษย์เก่า
     
ร้อยตรีไสว ตรีผล
ผู้แทนองค์กรชุมชน
นางสาวดอกเอี้ยง จันเสนา
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
                               
นางสนิท ถ้ำสิงห์
ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
     
นายมนัส บุญน้อม
เลขานุการ(หัวหน้าสถานศึกษา)
 
   

โรงเรียนวัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล)  อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
โทร. 036-731-708