HOME
 
 

              

   
โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน
ผอ.เจษฎา สุนาวี และคณะครู ได้รับโล่ จาก นายรักษาพร ตัณฑสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลางและภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ดีเด่น ระดับภาค ประจำปี 2551
โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่ดำเนินโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ลพบุรี เพื่อต้องการลดจำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ การปฏิบัติจริง เพื่อสร้างอาหารกลางวันแบบยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ มีคุณค่าและถูกหลักโภชนาการ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความรู้ทางด้านการเกษตรให้กับนักเรียน เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาชีพหลังจากจบการศึกษา รวมทั้งเป็นการประสานความสัมพันธ์ต่อกันในการผนึกกำลัง ระหว่าง บ้าน(ชุมชน) วัด และโรงเรียน ในการดำเนินโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกคนได้อย่างดีและมีคุณภาพยิ่งขึ้น
 
   
   
   

      

หมู่8 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130 โทรศัพท์ 0-3634-0143