ข้อมูลโรงเรียน
เว็บไซต์ สพท.สบ.1
สพท.สบ.1
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มนิเทศติดตามฯ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มส่งเสริมฯจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพ
งานตรวจสอบภายใน
หน่วยงานทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
ก.ค.ศ.
คุรุสภา
สำนักงาน สกสค.
สพป.สระบุรี เขต 1
สพป.สระบุรี เขต 2
จังหวัดสระบุรี

หลักสูตรแกนกลาง 2551

หลักสูตรใหม่ภาษาไทย
หลักสูตรใหม่คณิตศาสตร์
หลักสูตรใหม่วิทยาศาสตร์
หลักสูตรใหม่สังคมศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่ศิลปะ
หลักสูตรใหม่สุขศึกษาฯ
หลักสูตรใหม่การงานอาชีพฯ
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ

หนังสือพิมพ์
e-news e-network e-filing Clip VDO  
ประชาสัมพันธ์
แบบประเมินความพึงพอใจผู้เกี่ยวข้อง
25 พ.ย. 56 นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ และลูกเสือเนตรนารี ประกอบวิธวางพวงมาลา แและถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ โดยภาคเช้าร่วมประกอบพิธีที่สนามโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม และภาคบ่าย ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนวัดโนนสภารามฯ
ประมวลภาพงานเลี้ยงส่งรองฯจุฑารัตน์ ปุณยชัยปรีดา (20 พ.ย. 56) ร้านต้อมแพปลา
และเดินทางไปส่งที่โรงเรียนวัดพรหมสาคร สพป.สิงห์บุรี (22 พ.ย. 56)

พิธีรับ-ส่งตัว ครูขวัญเกียรติ ท้วมศิริ จากโรงเรียนวัดหนองยาวใต้ มาปฏิบัติหน้าที่ใหม่ที่โรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 56
นายอิทธิรงค์ ปานะถึก นำตัวแทนผู้นำชุมชน ตัวแทนครู ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักเรียน ลงนามสัตยาบัน Kick Off อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (O-Net และ Nt) ปีการศึกษา 2556 กับนายสุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และกลับมาร่วมลงสัตยาบันกับกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน เพื่อให้นักเรียน ป.6 และ ม.3 มีผลการสอบ O-Net และ Nt มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ และไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของแต่ละกลุ่มสาระฯ (8 พ.ย. 56)
ประมวลภาพถ่ายประวัติศาสตร์ น้ำท่วมโรงเรียน ครั้งที่ 2 (20 ก.ย. 56)
ร่วมงานเกษียณกลุ่มโรงเรียนพระพุทธฉาย มีข้าราชการครูและลูกจ้างประจำเกษียณอายุ 6 คน โดยมีครูชาลี เมฆา และนายสถาพร แสงเพลิง บุคลากรของโรงเรียนร่วมด้วย (18 ก.ย. 56)
บริษัทโมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ฟจำกัด มอบครุภัณฑ์ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ และห้องเรียน มูลค่า 197,400 บาท (24 ก.ค.56)
สัมมนาเชิงปฏิบัติธรรม โรงเรียนในฝันรุ่นทั้งโรงเรียน วันที่ 14-18 สิงหาคม 2556 ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

วันที่ 9 กรกฎาคม 2556 นางแสงระวี  วาจาวุทธ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต   ได้นำ  Professor  Dr.Thomas  Sheeran  และ Dr.Micheal Smith พร้อมด้วยคณะนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Niagara University  New York  ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 20 คน  มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชม การจัดการศึกษา ของโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ  ห้องสมุดมีชีวิต  และ ชมผลงานนักเรียน โดยมี นายนารถ  วาจาวุทธ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    พร้อมด้วยนายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียน บุคลากร และนักเรียน  ให้การต้อนรับ  ซึ่งคณะที่มาให้ความสนใจ ประทับใจ ในทุกกิจกรรมที่โรงเรียนนำเสนอ และพาเยี่ยมชม  โดยเฉพาะ การรจัดการศึกษาพิเศษ ที่ทุกคนให้ความสนใจมากเป็นพิเศษ 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 นำลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ไปร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม และจัดพิธีที่โรงเรียน โดยมีการมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ให้กับลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 2 คน พิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน ให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ 4 คน พิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม
นายนารถ วาจาวุทธ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีกิจกรรม มอบทุนการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 41 ทุนๆละ 1,000 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 41,000 บาท โดยนายนารถ วาจาวุทธ บริจาค 30 ทุน เป็นเงิน 30,000 บาท และกิจกรรมตักบาตรหนังสือ เพื่อส่งเสริมนิสัย รักการอ่านให้กับนักเรียน โดยมีพระสุธีวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย รอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์ ครูบรรณารักษ์ และครูภาษาไทย ป.5 จาก สพป.นนทบุรี เขต 1 จำนวน 80 คน มาศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรม (28 มิ.ย. 56)
รอง ผอ.สพป., ผอ.กลุ่มนิเทศฯ ศึกษานิเทศก์ ครูบรรณารักษ์ และครูภาษาไทย ป.5 จาก สพป.นนทบุรี เขต 1 จำนวน 80 คน มาศึกษา ดูงานห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน (28 มิ.ย. 56)

 


31 พ.ค. 56 ครูวิภาวัล บัวผันสระน้อย ครู คศ.1 ย้ายจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดโนนสภารามฯ (31 พ.ค. 56)

โรงเรียนวัดโนนสภารามฯ เป็นสถานที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในเขตอำเภอ เมืองสระบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2556 (30 พ.ค. 56)

 


ผอ.แสงระวี วาจาวุทธ บริจาคโต๊ะหมู่บูชา
เก้าอี้ห้องประชุม และงบประมาณสนับสนุน การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือน
พฤษภาคม 2556 (29 พ.ค. 56)

นายอิทธิรงค์ ปานะถึก นำบุคลากร และนักเรียนตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และนม น้ำตาล เพื่อกวนข้าวทิพย์ และเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา (23 พ.ค. 56)

ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้ฝึกซ้อม และนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดแข่งขันวิชาการและได้รับรางวัลระดับชาติ ในปีการศึกษา 2555 จำนวน 10 รายการ ของโรงเรียนวัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) เข้ารับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากนายชโลธร ผาโคตร รอง ผวจ.สระบุรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2556
ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสระบุร


นายอิทธิรงค์ ปานะถึก นำบุคลากรโรงเรียนวัดโนนสภารามฯสวดมนต์ นั่งสมาธิ ตามโครงการปฏิบัติธรรม พัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่มีสุข ซึ่งจะปฏิบัติทุกวันพุธ เวลา 15.30 - 16.00 น.

นายยืนยง ราชวงษ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ เป็ยวิทยากรอรมแนวทางการทำผลงาน ว.5 เชิงประจักษ์ ให้ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนวัดโนนสภารามฯ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมนารถระวี

 
.
นายจาตุรนต์ ฉายแสง
รมว. ศึกษาธิการ

นายสุเมธี จันทร์หอม
ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1

แนะนำเว็บไซต์โรงเรียน

โรงเรียนวัดโนนสภารม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์)
หมู่ที่ 2 ตำบลกุดนกเปล้า อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทร. 036712104 , 0896091115
โทรสาร 036712104