โรงเรียนพระพุทธบาท

สำนักงานเขตพื้นที่สระบุรี เขต 1

กิจกรรมดีเด่น ของ โรงเรียนพระพุทธบาท

1. ดนตรีพื้นบ้านสะล้อซอซึง

ฝึกซ้อมดนตรีสะล้อซอซึง
แสดงดนตรีในงานวันแม่
นักเรียนฝึกซ้อมดนตรีพื้นบ้าน

ดนตรีพื้นบ้านสะล้อซอซึงเป็นดนตรีพื้นบ้านของภาคเหนือ โรงเรียนพระพุทธบาทนำมาฝึกซ้อมและถ่ายทอดให้กับนักเรียน

เป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย

2. กิจกรรมห้องสมุด
กิจกรรมเล่านิทานใช้หุ่นมือ
ได้รับรางวัลจากบริษัทบริดจสโตน
กิจกรรมรักการอ่าน
3.การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ช่วยเหลือด้านสุขภาพ

ถอนฟันและขูดหินปูน

นักเรียนช่วยกันตรวจร่างกาย

บริการอาหารกลางวัน

นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันฟรี

 

 

นักเรียนได้รับการดูแลทั่วถึงทุกคน

 

ผู้ปกครองเครือข่ายช่วยดูแลนักเรียน

นักเรียนได้รับการช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษา

นักเรียนได้รับทุนจากบริษัทปูนซีเมนต์เอเซียทุกปี

โรงเรียนพระพุทธบาทเป็นสถานศึกษาขนาดกลางที่ดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ช่วงชั้นที่ 1-2 ประเภทดีเด่น

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่ปีการศุกษา 2548 โดยโรงเรียนได้มีโครงการและกิจกรรมในการช่วยเหลือนักเรียน

เมื่อพบว่านักเรียนมีปัญหา เช่น

1. ปัญหาเรื่องขาดแคลน ทางโรงเรียนช่วยเหลือโดยการจัดหาทุนการศึกษามอบให้นักเรียนร้อยละ80 ของนักเรียนทั้งหมด

2. ปัญหาเรื่องขาดแคลนอาหารกลางวัน โรงเรียนได้จัดบริการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนฟรีทุกคนทุกวัน