ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 จัดงานเกษ๊ยณอายุราชการให้แก่ลูกจ้าง แและข้าราชการ ปี 2556 ในสังกัด จำนวน 81 คน โดยมีนายภัคพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นเกียรติในการมอบประกาศเชิดชูเกียรติพร้อมทั้งแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2557 (ปสุตา สุษฎาพงษ์/ข่าว/เครือข่ายประชาสัมพันธ์/ภาพ)
ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เเขต1 ได้แวะเยี่ยมโรงเรียนบ้านสระลำใย นำสิ่งของมอบให้นักเรียนที่บ้านยากจน ในช่วงเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน และพูดคุยให้กำลังใจ สร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครู นักเรียน เป็นอย่างยิ่ง เมื่อวันที่ 11 ก.ย.57
(ปสุตา สุษฎาพงษ์/ข่าว/เครือข่ายประชาสัมพันธ์/ภาพ)
ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมประชุม ผผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภาคกลางภาคตะวันออก งานศิลปหัตถกรรมนักเนียนครั้งที่ 64 จังหวัดนนทบุรี ปี 2557 ณ สพป.นนทบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 10 ก.ย.57 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ /ข่าว/เครือข่ายประชาสัมพันธ์/ภาพ)
นายคชาสวัสดิ์ อยู่อมรินทร์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เเป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผล การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 8 ก.ย.2557 ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ /ข่าว/ภาพ)

นายดำรงค์ศักดิ์ ตันติเวทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการนับคะแนนฯ ผลการเลือกตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ สพป.สระบุรร เขต 1 สายผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ นายเอนก วีระพงษ์ และสายครูผู้สอนได้แก่ นายชำนาญ นิธินพวรรณ เป็นการประกาศอย่างไม่เป็นทางการ (ปสุตา สุษฎาพงษ์ /ข่าว/ภาพ)

ท่านดร.สุเมธี จันทร์หอม ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
ท่านไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้แวะเยี่ยมชมให้กำลังใจในการอบรมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับคร
ูโรงเรียนปลายทาง ที่โรงเรียนประชาสงเคราะห์รังสรรค์(ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,เครือข่ายประชาสัมพันธ์ /ข่าว/ภาพ)

นายเกษม พูลสงค์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์และบูรณาการ การใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน รุ่นที่ 1
และรุ่น 2 ให้แก่ ร.ร.ในสังกัด ณ. สพป.สระบุรี เขต 1(30-31 ส.ค.57 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,เครือข่ายประชาสัมพันธ์ /ข่าว/ภาพ)

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับเขต ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด จำนวน 77 ร.ร. ดำเนินการตามโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 29 ส.ค.57 ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,สุรเดช ม่วงจีน /ข่าว/ภาพ)

 

วันนี้ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ ท่านดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สบ.๑ ได้มอบหมายให้นายสำเริง แสงทัน นายสมชาย ประวัติศรีชัย รองผอ.สพป.สบ.๑ นายยืนยง ราชวงษ์ ผอ.กลุ่มนิเทศก์และคณะพาผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ๗๗ โรงเรียน ไปศึกษาดูงานโรงเรียนวัดเณรพลายและ
โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า สพป.สพ.๑ เพื่อศึกษาดูงานการจัดการศึกษาโดยใช้ DLTV ตามนโยบายสพฐ. (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,เครือข่ายประชาสัมพันธ์ /ข่าว/ภาพ)

วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนบูรณาการ ค่านิยม 12 ประการ โรงเรียนรักษาศีล 5 วิถีประชาธิปไตยและการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตและการพัฒนาการศึกษา (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,เครือข่ายประชาสัมพันธ์ /ข่าว/ภาพ)

นายคชาสวัสดิ์ อยู่อมรินทร์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปี 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,เครือข่ายประชาสัมพันธ์ /ข่าว/ภาพ)

 

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์สภ  าพปัญหาและนำผลการประเมินไปใช้ ตามโครงการพัฒนาคุณ� คุณ� าพสถานศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รอบสาม จาก สมศ.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในตัวบ่งชี้ที่ 5 จำนวน 17 ร.ร. ที่ได้รับการประเมินจาก สมศ. เมื่อวันที่ 26 ส.ค.57 ณ ห้องประชุม1 อาคาร 2 สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ /ข่าว/ภาพ)

 

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และคณะยินดีต้อนรับคณะ เทศบาล ต.เขาบายศรี จ.จันทบุรี เพื่อเป็นเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของ สพป.สระบุรี เขต 1 และศึกษาดูงาน ณ วัดมงคลชัยพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี เมื่อวันที่ 26 ส.ค.57 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,สุรเดช ม่วงจีน /ข่าว/� าพ)

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และคณะเจ้าหน้าที่ สพป.สระบุรี เขต จัดทำโครงการพัฒนาองค์กร ทีมดี จิตดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ประสบความสำเร็จคือการรวมตัวกันเป็นหนึ่งเพื่อพัฒนาองค์กรต่อไป (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,สุรเดช ม่วงจีน /ข่าว/ภาพ)

CONTACT :Pasuta Susadapong
e-mail : pasuta789@gmail.com

facebook : pasuta susadapong
Tel. 0814984616