นายเกษม พูลสงค์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์และบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน รุ่นที่ 1 ณ. สพป.สระบุรี เขต 1  30 ส.ค.57 และรุ่นที่ 2 วันที่ 31 ส.ค.57 ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ และเครือข่ายศูนย์เทคโนโลยี/ข่าว/ภาพ)

 

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1เป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ระดับเขต ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัด จำนวน 77 ร.ร. ดำเนินการตามโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 29 ส.ค.57 ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,สุรเดช ม่วงจีน/ข่าว/ภาพ)

 

วันนี้ที่ 28 สิงหาคม 2557 ท่านดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สบ.1 ได้มอบหมายให้นายสำเริง แสงทัน นายสมชาย ประวัติศรีชัย รองผอ.สพป.สบ.1 นายยืนยง ราชวงษ์ ผอ.กลุ่มนิเทศก์และคณะ พาผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ๗๗ โรงเรียน ไปศึกษาดูงานโรงเรียนวัดเณรพลายและโรงเรียนวัดดอนไข่เต่า สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เพื่อศึกษาดูงานการจัดการศึกษาโดยใช้ DLTV ตามนโยบาย สพฐ. (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,เครือข่ายประชาสัมพันธ์/ข่าว/ภาพ)

29 สิงหาคม 2557 ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนบูรณาการ ค่านิยม12 ประการ โรงเรียนรักษาศีล 5 วิถีประชาธิปไตยและการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตและการพัฒนาการศึกษา (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,สุรเดช ม่วงจีน/ข่าว/ภาพ)

นายคชาสวัสดิ์ อยู่อมรินทร์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ปี 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลสระบุรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,สุรเดช ม่วงจีน/ข่าว/ภาพ)

 

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพปัญหาและนำผลการประเมินไปใช้ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน รอบสาม จาก สมศ.ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในตัวบ่งชี้ที่ 5 จำนวน 17 ร.ร. ที่ได้รับการประเมินจาก สมศ. เมื่อวันที่ 26 ส.ค.57 ณ ห้องประชุม1 อาคาร 2 สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,สุรเดช ม่วงจีน/ข่าว/ภาพ)

 

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และคณะยินดีต้อนรับคณะ เทศบาลต.เขาบายศรี จ.จันทบุรี เพื่อเป็นเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงของ สพป.สระบุรี เขต 1 และศึกษาดูงาน ณ วัดมงคลชัยพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ. สระบุรี เมื่อวันที่ 26 ส.ค.57 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,สุรเดช ม่วงจีน/ข่าว/ภาพ)

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมโครงการพัฒนาองค์กร จิตดี ทีมดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ประสบความสำเร็จ ทำให้สร้างทีมงานเป็นหนึ่งเดียว รักใคร่ปรองดองกันอย่างเข้มแข็ง (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,สุรเดช ม่วงจีน/ข่าว/ภาพ)

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และคณะลูกศิษย์ที่จบจากวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ อาวุโส จากวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 25 ก.ค.57 ณ ห้องประชุม สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,สุรเดช ม่วงจีน/ข่าว/ภาพ)

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และคณะ บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวัน 12 สิงหา มหาราชินี ณ หอประชุม อบจ.สระบุรี เมื่อวันที่ 17 ก.ค.57 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,สุรเดช ม่วงจีน/ข่าว/ภาพ)

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และคณะร่วมใส่บาตรอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 3.000 รูป พร้อมมอบนายสำเริง ตาสว่าง รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 แห่เทียนพระราชทาน และมอบนายสิงหา ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และคณะร่วมต้อนรับขบวนแห่เทียนพระราชทาน ณ บริเวณถนนสายคู่ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 10 ก.ค.57 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,สุรเดช ม่วงจีน/ข่าว/ภาพ)

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 จัดประชุมสัญจร Kick off และประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน ก.ค.57  ณ จุดอำเภอต่างๆ ในสังกัด พร้อมทำกิจกรรมปรองดอง ให้แก่ครู ครูอัตราจ้าง และผู้บริหาร เมื่อวันที่ 6 ก.ค.57 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,สุรเดช ม่วงจีน/ข่าว/ภาพ)

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมพธีเปิดสำนักงาน สกสค.สระบุรี และต้อนรับผู้บริหาร สกสค. มาประชุม ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 4 ก.ค.57  (ปสุตา สุษฎาพงษ์ /ภาพ/ข่าว)

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม กตปน. สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.57 ณ ห้องประชุม 2 สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,สุรเดช ม่วงจีน/ข่าว/ภาพ)

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พัฒนาองค์กร โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมบริหารจัดการในสิ่งที่ตนสมัครใจทำร่วมแรงร่วมใจกันผลงานที่ไม่รู้มาก่อนจะแก้ปัญหาอย่างไร ซึ่งมีเวลาอันจำกัด อุปกรณ์จำกัด จะบริหารจัดการกันอย่างไร จึงสำเร็จ ผลการประเมินผ่านจากคณะกรรมการฯ สรุป การทำงานเป็นทีม จิตดี ทีมดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.57 ณ สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,สุรเดช ม่วงจีน/ข่าว/ภาพ)

 

ดร.สุเมธีจันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดกีฬาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต 1 และ 2 โดยมีนายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.57 ณ สนามกีฬา อบจ.(แห่งที่ 1 อ.แก่งคอย) สพป.สระบุรี เขต 2 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,สุรเดช ม่วงจีน/ข่าว/ภาพ)

 

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมมาตรฐานที่ 2 ของเขต เพื่อการขับเคลื่อนไปอย่างมีระบบและมีารตรฐาน เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.57 ณ ห้องประชุม 2 สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ /ภาพ/ข่าว)

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) แนวทางพัฒนา ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.57 ณ หอประชุม ร.ร.อนุบาลสระบุรี (ปสุตา สุษฎาพงษ์ /ภาพ/ข่าว)

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และนายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผอ.ป่าไม้จังหวัดสระบุรีพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมเปิดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน ปี 2557 และโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้าน ต้นกล้า 80 พรรษา มหาราชินี เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.57 ณ สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา สุษฎาพงษ์,สุรเดช ม่วงจีน / ภาพ/ข่าว)

 

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และคณะให้การต้อนรับ นายสุภัทร และคณะ นายสุภัทร พันธุ์พัฒนกุล ผอ.สำนักอำนวยการ พร้อมคณะ ตรวจติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน สพป.สระบุรี เขต 1 ผลการดำเนินงานครบถ้วนสมบูรณ์ รอบด้าน แต่ละกลุ่มงานร้อยรัดเพื่อเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน ในการลดความเสี่ยง ปรับฐานไต่ระดับคุณภาพการศึกษาอง สพฐ. เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.57 ณ ห้องประชุม 2 สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ /ภาพ/ข่าว)

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และคณะ ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายวิเชียร พุฒิวิีญญู เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.57 ณ จังหวัดสระบุรี (ปสุตา สุษฎาพงษ์,สุรเดช ม่วงจีน / ภาพ/ข่าว)

 

CONTACT :ดูแลโดย ปสุตา สุษฎาพงษ์  งานนักประชาสัมพันธ์
e-mail : pasuta789@gmail.com
facebook : pasuta susadapong
Tel. 0814984616