ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมโครงการพัฒนาองค์กร จิตดี ทีมดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ประสบความสำเร็จ ทำให้สร้างทีมงานเป็นหนึ่งเดียว รักใคร่ปรองดองกันอย่างเข้มแข็ง (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,สุรเดช ม่วงจีน/ข่าว/ภาพ)

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และคณะลูกศิษย์ที่จบจากวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ อาวุโส จากวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 25 ก.ค.57 ณ ห้องประชุม สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,สุรเดช ม่วงจีน/ข่าว/ภาพ)

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และคณะ บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวัน 12 สิงหา มหาราชินี ณ หอประชุม อบจ.สระบุรี เมื่อวันที่ 17 ก.ค.57 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,สุรเดช ม่วงจีน/ข่าว/ภาพ)

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และคณะร่วมใส่บาตรอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 3.000 รูป พร้อมมอบนายสำเริง ตาสว่าง รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 แห่เทียนพระราชทาน และมอบนายสิงหา ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และคณะร่วมต้อนรับขบวนแห่เทียนพระราชทาน ณ บริเวณถนนสายคู่ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 10 ก.ค.57 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,สุรเดช ม่วงจีน/ข่าว/ภาพ)

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 จัดประชุมสัญจร Kick off และประชุมผู้บริหาร ประจำเดือน ก.ค.57  ณ จุดอำเภอต่างๆ ในสังกัด พร้อมทำกิจกรรมปรองดอง ให้แก่ครู ครูอัตราจ้าง และผู้บริหาร เมื่อวันที่ 6 ก.ค.57 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,สุรเดช ม่วงจีน/ข่าว/ภาพ)

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมพธีเปิดสำนักงาน สกสค.สระบุรี และต้อนรับผู้บริหาร สกสค. มาประชุม ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 4 ก.ค.57  (ปสุตา สุษฎาพงษ์ /ภาพ/ข่าว)

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม กตปน. สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.57 ณ ห้องประชุม 2 สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,สุรเดช ม่วงจีน/ข่าว/ภาพ)

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 พัฒนาองค์กร โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมบริหารจัดการในสิ่งที่ตนสมัครใจทำร่วมแรงร่วมใจกันผลงานที่ไม่รู้มาก่อนจะแก้ปัญหาอย่างไร ซึ่งมีเวลาอันจำกัด อุปกรณ์จำกัด จะบริหารจัดการกันอย่างไร จึงสำเร็จ ผลการประเมินผ่านจากคณะกรรมการฯ สรุป การทำงานเป็นทีม จิตดี ทีมดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.57 ณ สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,สุรเดช ม่วงจีน/ข่าว/ภาพ)

 

ดร.สุเมธีจันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดกีฬาสัมพันธ์ สพป.สระบุรี เขต 1 และ 2 โดยมีนายประหยัด อนุศิลป์ ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.57 ณ สนามกีฬา อบจ.(แห่งที่ 1 อ.แก่งคอย) สพป.สระบุรี เขต 2 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,สุรเดช ม่วงจีน/ข่าว/ภาพ)

 

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมมาตรฐานที่ 2 ของเขต เพื่อการขับเคลื่อนไปอย่างมีระบบและมีารตรฐาน เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.57 ณ ห้องประชุม 2 สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ /ภาพ/ข่าว)

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา และประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อทำข้อตกลงร่วมกัน (MOU) แนวทางพัฒนา ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.57 ณ หอประชุม ร.ร.อนุบาลสระบุรี (ปสุตา สุษฎาพงษ์ /ภาพ/ข่าว)

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และนายสมศักดิ์ เร่งเพียร ผอ.ป่าไม้จังหวัดสระบุรีพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ป่าไม้ร่วมเปิดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน ปี 2557 และโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้าน ต้นกล้า 80 พรรษา มหาราชินี เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.57 ณ สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา สุษฎาพงษ์,สุรเดช ม่วงจีน / ภาพ/ข่าว)

 

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และคณะให้การต้อนรับ นายสุภัทร และคณะ นายสุภัทร พันธุ์พัฒนกุล ผอ.สำนักอำนวยการ พร้อมคณะ ตรวจติดตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน สพป.สระบุรี เขต 1 ผลการดำเนินงานครบถ้วนสมบูรณ์ รอบด้าน แต่ละกลุ่มงานร้อยรัดเพื่อเชื่อมโยงการปฏิบัติงาน ในการลดความเสี่ยง ปรับฐานไต่ระดับคุณภาพการศึกษาอง สพฐ. เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.57 ณ ห้องประชุม 2 สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ /ภาพ/ข่าว)

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และคณะ ต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายวิเชียร พุฒิวิีญญู เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.57 ณ จังหวัดสระบุรี (ปสุตา สุษฎาพงษ์,สุรเดช ม่วงจีน / ภาพ/ข่าว)

วารสารประชาสัมพันธ์ เล่มที่  1  2  3 วารสาร 4

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ในสังกัด แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์ สพป.สระบุรี เขต1 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้ดีขึ้น ดังนี้
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3621-2489 เปลี่ยนเป็น
0-3635-1798
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3622-2630 เปลี่ยนเป็น 0-3635-1799
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3621-2122 เปลี่ยนเป็น 0-3635-1800
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3621-2620 เปลี่ยนเป็น 0-3635-1801
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3621-1524 เปลี่ยนเป็น 0-3635-1802
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3621-1649 เปลี่ยนเป็น
0-3635-1803
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3621-2550 เปลี่ยนเป็น 0-3635-1804

เชิญชวนร่วมกันประหยัดพลังงานตามนโยบาย 3 ป. (1) ปิดไฟ (2) ปรับเครื่องปรับอากาศเป็น 26 องศาเซลเซียส (3) ปลดปลั๊กพร้อมกันทั่วประเทศในวันศุกร์ที่5 เม.ย.56 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ช่วยกันนะค่ะ

    รายงานผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1 ประจำปี 2555

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยม ร.ร.ในสังกัด การเตรียมพร้อมของการเปิดเทอม ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค.57 เป็นต้นมา (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,นายธงชัย ดีศรี/ภาพ/ข่าว)

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเพื่อวิพากษ์ "ทิศทางการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2557" ของ สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 19 พ.ค.57 ณ ห้องประชุม 2 สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ /ภาพ/ข่าว)

นายประเสริฐ  งามพันธ์ อดีตเลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานมอบ รางวัลเกียรติแห่งความสำเร็จ ให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และผู้บริหารสถานศึกษา โดย ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และคณะกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ จัดงานเกียรติยศแห่งความสำเร็จ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน" เมื่อวันที่ 12 พ.ค.57 ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลสระบุรี (ปสุตา สุษฎาพงษ์ /ภาพ/ข่าว)

นายนิพนธ์ เทพนรินทร์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมโครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการเพิ่มและขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ครอบคลุมทั้งระบบ ปีการศึกษา 2557 ให้แก่ครู ในสังกัด เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2557 ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา สุษฎาพงษ์,สุรเดช ม่วงจีน / ภาพ/ข่าว)

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกลวิธีการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและการประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน (Communicative Language Teaching Approach and Classroom Practice) สพป.สระบุรี เขต 1 ให้แก่ครูในสังกัด ระหว่างวันที่ 7-9 พ.ค.57 ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลสระบุรี (ปสุตา สุษฎาพงษ์,สุรเดช ม่วงจีน / ภาพ/ข่าว)

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 นำคณะชาว สพป.สระบุรี เขต 1 ปฏิบัติธรรม ณ วัดพิกุลทอง จ.สิงห์บุรี ระหว่างวันที่ 3-4 พ.ค.57  ประสบความสำเร็จด้วยใจเกินร้อยของชาว สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา สุษฎาพงษ์,สุรเดช ม่วงจีน /ภาพ/ข่าว)

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาทักษะการคิดสู่ห้องเรียน พร้อมบรรยายพิเศษ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวนจำนวน 400 คน เมื่อวันที่ 2 พ.ค.57 ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลสระบุรี (ปสุตา สุษฎาพงษ์/ภาพ/ข่าว)

นายนิพนธ์ เทพนรินทร์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาระบบและขยายผลการจัดเมนูอาหารกลางวัน ตามโปรแกรม Thai School Lunch และนายพิชัย ตุ้งประโคน รอง ผอ.ร.ร.หน้าพระลานฯ เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ครู ในสังกัด จำนวน 128 คน ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา สุษฎาพงษ์/ภาพ/ข่าว)

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาและยกผลสัมฤทธิ์ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม สพป.สระบุรี เขต 1 ระหว่างวันที่ 1-2 พ.ค.57 ณ ห้องประชุม ร.ร.อนุบาลเสาไห้ เมื่อวันที่ 1 พ.ค.57 โดยมีนายยยืนยง ราชวงษ์ ผอ.กลุมนิเทศ ติดตามฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน (สุขใจ ธนพงษ์ล้ำเลิศ /ภาพ/ปสุตา สุษฎาพงษ์/ข่าว)

สพป.สระบุรี เขต 1โดยกลุ่มศึกษานืเทศก์ ติดตามฯ อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ด้านแนวคิด ทักษะ และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ โดยใช้กระบวนการนิเทศแบบโค้ช (Coaching) ระหว่างวันที่1-2 พ.ค.57 ณ สพป.สระบุรี เขต 1(ปสุตา สุษฎาพงษ์/ภาพ/ข่าว)

นายนิพนธ์ เทพนรินทร์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมทีมผู้บริหาร สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 30 เม.ย.57 ณ ห้องประชุม 2 สพป.สระบุรี เขต 1(ปสุตา สุษฎาพงษ์/ าพ/ข่าว)

สพป.สระบุรี เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการบ้านวืทย์น้อย ให้แก่ครูผู้สอนเครือข่ายฯ เมื่อวันที่ 29 เม.ย.57 ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม กตปน.ครั้งที่2/2557 เมื่อวันที่ 29 เม.ย.57 ณ ห้องประชุม 2 สพป.สระบุรี เขต 1

นายคชาสวัสดิ์ อยู่อมรินทร์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ผู้นำสวดมนต์ พัฒนาองค์กร จิตดี ทีมดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เมื่อวันที่ 25 เม.ย.57 ณ ห้องประชุม 2 สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,สุรเดช ม่วงจีน/ข่าว/ภาพ)

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นปรธานการประชุมคัดเลือก คัดสรรและประสานงานผู้รับพระราชทานทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยมี ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 25 เม.ย.57 ณ ห้องประชุม 2 สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ /ข่าว/ภาพ)

นายนิพนธ์ เทพนรินทร์ สระบุรี เขต 1 เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนเรศวรมหาราช ณ บริเวณ ค่ายทหารจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 25 เม.ย.57 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,สุรเดช ม่วงจีน/ข่าว/ภาพ)

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ให้กับสถานศึกษา ในสังกัด (รุ่นที่ 2) และการประชุมพัฒนากระบวนงานสู่มาตรฐาน สพป. 2557 เมื่อวันที่ 23 เม.ย.57 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,สุรเดช ม่วงจีน/ข่าว/ภาพ)

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 และคณะตรวจรับแท็ปเล็ต (Tablet) ม.1 ณ สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 23 เม.ย.57 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,สุรเดช ม่วงจีน/ข่าว/ภาพ)

นายวินัย อยู่เจริญ รอง สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ให้กับบุคลากรในสังกัด (รุ่นที่ 1) และการประชุมพัฒนากระบวนงานสู่มาตรฐาน สพป. 2557 เมื่อวันที่ 23 เม.ย.57 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,สุรเดช ม่วงจีน/ข่าว/ภาพ)

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สืบสานวัฒนธรรมสงกรานต์ เน้นคุณธรรม และความกตัญญู เมื่อวันที่ 18 เม.ย.57 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,สุรเดช ม่วงจีน/ข่าว/ภาพ)

แห่น้ำมนต์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีสงกรานต์ รอบอาคาร 1 สพป.สระบุรี เขต 1 เมื่อวันที่ 18 เม.ย.57 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,สุรเดช ม่วงจีน/ข่าว/ภาพ)

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ วันที่ 18 เม.ย.57 โดยการทำบุญ ฟังธรรม ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,สุรเดช ม่วงจีน/ข่าว/ภาพ)

CONTACT :ดูแลโดย ปสุตา สุษฎาพงษ์  งานนักประชาสัมพันธ์
e-mail : pasuta789@gmail.com
facebook : pasuta susadapong
Tel. 0814984616