ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.สบ. 1

วารสารประชาสัมพันธ์ เล่มที่  1  2  3  4

สพป.สระบุรี เขต1 สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทย "วันสงกรานต์" วันที่ 18 เม.ย.57 ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร พิธีสงฆ์ เวลา 08.45 - 09.30 น. และเวลา 10.30 - 11.30 น. รดน้ำขอพรผู้อาวุโส ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 สพป.สระบุรี เขต 1

เรียน ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง ในสังกัด แจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขหมายโทรศัพท์ สพป.สระบุรี เขต1 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้ดีขึ้น ดังนี้
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3621-2489 เปลี่ยนเป็น
0-3635-1798
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3622-2630 เปลี่ยนเป็น 0-3635-1799
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3621-2122 เปลี่ยนเป็น 0-3635-1800
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3621-2620 เปลี่ยนเป็น 0-3635-1801
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3621-1524 เปลี่ยนเป็น 0-3635-1802
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3621-1649 เปลี่ยนเป็น
0-3635-1803
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3621-2550 เปลี่ยนเป็น 0-3635-1804

เชิญชวนร่วมกันประหยัดพลังงานตานโยบาย 3 ป. (1) ปิดไฟ (2) ปรับเครื่องปรับอากาศเป็น 26 องศาเซลเซียส (3) ปลดปลั๊กพร้อมกันทั่วประเทศในวันศุกร์ที่5 เม.ย.56 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ช่วยกันนะค่ะ11 เมษายน 2557

ด้วย  ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระบุรี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน ประจำปี 2557 โดยส่งผลงานไปที่กลุ่มการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชน สำนักงานส่งเสริมและพิทักษ์เยาวชน สำนักงานสวัสดิการและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ เลขที่ 618/1 ถ.นิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 30 เม.ย.57 สอบถาม โทร. 0-2651-6920,0-2651-6735 ต่อ 133,147 โทรสาร 0-2253-9119,0-2651-6735 เว็บไซต์ www.opp.go.th

    รายงานผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา สพป.สระบุรี เขต 1 ประจำปี 2555

ดร.สุเมธี จันทร์หอม ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 กล่าวสรุปในการฟัง และพูด อย่างมีประสิทธิภาพ และนายวินัย อยู่เจริญ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 ผู้นำเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญาณ สพป.สระบุรี เขต 1 ตามโครงการพัฒนาค่านิยม ทีมดี จิตดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เวลา 08.30 น. เมื่อวันที่ 11 เม.ย.57 ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 สพป.สระบุรี เขต 1

นายวินัย อยู่เจริญ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานในการจัดตั้งคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนด้านวิชาการและด้านการพัฒนาบุคลากรในแต่ละจังหวัดมีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 10 เม.ย.57 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 สพป.สระบุรี เขต 1(ปสุตา สุษฎาพงษ์ /ข่าว/ภาพ)

นายนิพนธ์ เทพนรินทร์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" เพื่อเป็นการให้ความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยทางน้ำ การเอาชีวิตรอด และวิธีช่วยเหลือคนตกน้ำ เมื่อพุธที่ 9 เม.ย. 2557 ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ ,สุรเดช ม่วงจีน/ข่าว/ภาพ)

 

 

นายยืนยง ราชวงษ์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล เป็นตัวแทนสพป.สระบุรี เขต 1 ร่วมพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เมื่อวันที่ 6 เม.ย. 2557 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่อุทยานปฏิบัติธรรมเทิดพระเกียรติ บรมราชจักรีวงศ์ วัดเขาวง(ถ้ำนารายณ์) อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

 

นายคชาสวัสดิ์ อยู่อมรินทร์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2557 มื่อวันที่ 4 ม.ย.57 ณ ห้องประชุม 2 สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ /ข่าว/ภาพ)

 

นายยืนยง ราชวงษ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการศึกษา เป็นประธานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 4 เม.ย.57 ณ ห้องประชุม 1 สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ /ข่าว/ภาพ)

 

นายสิงหา ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (รุ่นที่ 2) ให้แก่ครูในสังกัด จำนวน 80 คน เมื่อวันที่ 4 เม.ย.57 ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1
 
(ปสุตา สุษฎาพงษ์ /ข่าว/ภาพ)

 

นายสิงหา ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (รุ่นที่ 2) ให้แก่ครูในสังกัด จำนวน 80 คน เมื่อวันที่ 3 เม.ย.57 ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1
 
(ปสุตา สุษฎาพงษ์ /ข่าว/ภาพ)

 

 

นายดำรงศักดิ์ ตันติเวทย์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาโครงการปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนสถานศึกษาขนาดเล็ก เมื่อวันที่ 16 มี.ค.57 ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1 (ปสุตา สุษฎาพงษ์ /ข่าว/ภาพ)

 

CONTACT :ดูแลโดย ปสุตา สุษฎาพงษ์  งานนักประชาสัมพันธ์
e-mail : pasuta789@gmail.com
facebook : pasuta susadapong
Tel. 0814984616