ศูนย์เครือข่ายเรียนรวม "โรงเรียนวัดส้มป่อย - โรงเรียนวัดหนองจิก"
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง