ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188
เนื้อหาทั่วไป
กรรมการศึกษา
ทำเนียบผู้บริหาร
จำนวนนักเีรียน
การจัดชั้นเรียน
หลักสูตรสถานศึกษา
เว็บไชต์ที่น่าสนใจ
สถิติผู้เข้าชม

VA Benefits 

ค้นหาใน Google
โรงเรียนในสังกัด
(สพท.สบ.1)
ร.ร.วินิตศึกษา
ร.ร.อนุบาลบ้านหมอ
ร.ร.ชุมชนบ้านตลาดน้อย
ร.ร.วัดสร่างโศก
ร.ร.วัดสารภี
ร.ร.วัดปัญจาภิรมย์
ร.ร.วัดบ่อพระอินทร์
ร.ร.วัดโคกงาม
ร.ร.วัดโพธิ์ทอง
ร.ร.วัดโคกมะขาม
ร.ร.หรเทพ
ร.ร.วัดโคกใหญ่
ร.ร.วัดหนองพันเรือ
ร.ร.วัดมะขามเรียง
ร.ร.วัดม่วงน้อย
ร.ร.วัดหนองคล้า
ร.ร.วัดบ้านครัว
ร.ร.วัดราษฎร์บำรุง
ร.ร.วัดหนองบัว
แหล่งเรียนรู้
อำเภอบ้านหมอ
ผักหวานป่า
 
 
 
 
ภาพข่าวกิจกรรมโรงเรียน
    นักเรียนโรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีฯเข้าค่ายอบรมเรื่่อง
 การใช้ครื่องมือดับเพลิง การดูแลรักษาอนามัย ของตน
 เอง เพศศึกษา การแปรงฟัน ที่ศูนย์อนามัยแม่และเด็ก
 เมื่อวันท ี่่ 21 - 23  มีนาคม พ.ศ.2550
    เจ้าอาวาสวัดธรรมเสนา-วัดสุนทรเทพมุนี มิตรภาพ-
  ที่ 188 อบรมจริยธรรม และฝึกปฏิบัติเรื่องการกราบ
  การไหว้ การสวดมนต์ที่ถูกต้อง ให้กับ นักเรียนชั้น
  ป.1-ป.6   ในชั่วโมงซ่อมเสริมทุกวัน
     ภาพกิจกรรม ความสนุกสนาน ของนักเรียนในวัน
  เข้าค่ายอบรม ที่ศูนย์อนามัย แม่่และเด็ก เมื่อวันที่ 
  21 - 23 มีนาคม 2550
    ผู้อำนวยการและครูโรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีฯ อบรม
  การเขียนเว็บไซต์โรงเรียน ที่สำนักงานเขตพื้นที่การ-
  สระบุรี  เขต 1 เมื่อวันที่ 27 - 30 เมษายน 2550
    ครูโรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีฯ อบรมการเขียนเว็บไซต์
  ที่โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
 จ.พระนครศรีอยุธยา   เมื่อวันที่ ุ30 - 1 มีนาคม 2550
     ครูโรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีฯ อบรมการสอนวิชา   คณิตศาสตร์ ของสสวท. ที่โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอ
  (พัฒนราษฎร์) ตั้งแต่วันที่ 1ึ7 เมษายน-1 พฤษภาคม
  พ.ศ. 2550 (อบรมเฉพาะวันอังคารและพุธ)
 ข่าวเด่นวันนี้
 
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
   กำหนดการเปิดเรียน   
          เปิดเตรียมการ วันที่ 13 - 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
         เปิดเรียนวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550
   ประกาศ
            โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 ได้รับงบประมาณจากสพท.สบ.1  เพื่อ       จัดซื้อ ครุภัณฑ์ (โต๊ะ- เก้าอี้นักเรียน) ระดับประถมศึกษาจำนวน 40 ชุด เมื่อวันที่
    มีนาคม 2550   
   
ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการพื้นฐานการศึกษา
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
สยามรัฐ
สถานีโทรทัศน์
                                    
 
 
ตราสัญลักษณ์
พระชนมายุครบ 80 พรรษา
ผู้บริหาร
นายณรงค์ พันธุ์กอง
ผู้อำนวยการ
คำขวัญประจำจังหวัด
พระพุทธบาทสูงค่า
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
ฐานผลิตอุตสาหกรรม
เกษตรนำล้ำแหล่งเที่ยว
หนึ่งเดียวกะหรี่ปั๊บนมดี
ประเพณีตักบาตรดอกไม้งาม
เหลืองอร่ามทุ่งทานตะวัน
ลือลั่นเมืองชุมทาง
แหล่งท่องเที่ยว
ชมทุ่งทานตะวัน
อ.มวกเหล็ก
จ.สระบุรี
นมัสการรอยพระพุทธบาท
อ.พระพุทธบาท
จ.สระบุรี
สุขสันต์วันเกิด
สื่อ courseware
เครื่องหมายวรรคตอน
คำพ้อง
มาตราตัวสะกด
คำควบกล้ำ
เทคนิคการคิดเลขเร็ว
การบวกลบคูณหาร
ตัวประกอบของจำนวนนับ
ตัวเลขและจำนวน
สมการและการแก้สมการ
การหักเหของแสง
น้ำเพื่อชีวิต
พืชสมุนไพร
ระบบสุริยจักรวาล
โรงเรียนวัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 ต .บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี 18130
โทร.036-201033
e-mail : suntorn.53@hotmail.com