เข้าสู่หน้าหลัก
   กลุ่มนิเทศ  ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
คู่มือการนิเทศ ติดตาม และรายงานการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้"
แบบ ST 1
แบบ  ST 2
แบบ ST 3
แบบ ST 4
รูปแบบข้อสอบ O-NETชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รูปแบบข้อสอบ O-NETชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3
กิจกรรมภาษาอังกฤษ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
A<B<C<D<E<F<G<H<I<J<K
คู่มือการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ศึกษาในการการก้าวสู่ประชาอาเซียน
[ ระดับประถมศึกษา , ปก ]
[ ระดับมัธยมศึกษา , ปก ]
รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษพอเพียง ปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ปก  
เนื้อหา
เกณฑ์มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คำนำ
เนื้อหา
ปก
โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ
คู่มือการจัดสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2558
การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2558 ( NT )
[
]
]
[
สนามสอบ NT ปีการศึกษา 2558
คำสั่ง สพป.สระบุรี เขต 1 ที่ 86 / 2559 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
คำสั่ง สพป.สระบุรี เขต 1 ที่ 87 / 2559 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
1.กลุ่มฯพหลโยธิน
2.กลุ่มฯพระพุทธฉาย
3.กลุ่มฯเสาไห้1
4.กลุ่มฯพัฒนพงศ์
6.กลุ่มฯบ้านหมอบูรพา
7.กลุ่มฯทุ่งรวงทอง
8.กลุ่มฯดอนพุด
9.กลุ่มฯหนองโดน
5.กลุ่มฯหนองแซง
11.กลุ่มฯพระพุทธบาท 2
12.กลุ่มฯเฉลิมพระเกียรติ 1
13.กลุ่มฯเฉลิมพระเกียรติ 2
 
แบบ ST 5
แบบรายงาน
 
นายธันวา ดีช่วย ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 กับทีมงานคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต 1          
                                              ณ  ห้องประชุม 2

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา วันที่ 16  มีนาคม 2559   ณ  ห้องประชุมอดิเรกสาร
หนังสือแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพิ้นฐาน พุทธศักราช 2551
 
26  กันยายน 2559 นายคชาสวัสดิ์  อยู่อัมรินทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เขต 1  ประธานการประชุมคณะกรรมการการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1
มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๙  ( Thailand  Research Expo 2016 )
       รายละเอียด www.researchexpo.nrct.go.th  และ  www.nrct.go.th
โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ
How to say it  (Daily English1)
ดาวโหลด Hello  English
How to say it (Daily English2)
Hello English
   English in Motion
Picture Tell All
Admission  Prep
Broken  English
AEC @ Easy  English
 
Teaser Hello  English By NJ
โรงเรียนจัดการเรียนรวม
โรงเรียนในฝัน
โรงเรียนดีประจำตำบล
SARABURI MODEL
ใบความรู้
ใบงาน
โรงเรียนในโครงการขับเคลื่อน
การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
การจัดทำสื่อ/นวัตกรรม
แนวดำเนินการตามนโยบายปฏิรูประบบประเมินและการประกันฯ
ร่างมาตรฐานและแนวทางประเมิน
เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาปฏิรูประบบประเมิน
รอบ 4 และนำผลไปใช้
คู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 - 4
PPT การประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2559
กำหนดการสอบ ปี 2559