คำขวัญ :: มารยาทดี มีคุณธรรม นำวิชาการ
Last Update : 18 สิงหาคม 2552

 
 
แผนปฏิบัติการ

     ตามที่โรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้มีความเสมอภาคทางด้านสิทธิและโอกาสทาง
การศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา มีสาระสำคัญของการดำเนินงานโดยได้กำหนดทิศทางเพื่อพัฒนา และ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา มีสาระสำคัญของการดำเนินงานโดยได้กำหนดทิศทางเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย
วิศัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ซึ่งสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการของโรงเรียนวัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) และสอดคล้องกับจุดเน้นนโยบายการพัฒนา -
การศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ให้ความสำคัญต่อการประกันสิทธิและโอกาสการประกัน
คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา ดังนี้
     จุดเน้นที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง
     จุดเน้นที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้เห็นความสำคัญของการมีสุขภาพกายและจิตที่สมบูรณ์
     จุดเน้นที่ 3 พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีวินัย และมีความรับผิดชอบ
     จุดเน้นที่ 4 พัฒนาอาคารสถานที่ให้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน
     จุดเน้นที่ 5 พัฒนาบริหารการจัดการเรียนการสอน
     จุดเน้นที่ 6 ร่วมดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมพื้นบ้าน


กลยุทธ์
     1. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้ร่มรื่นสวยงาม ปลอดภัย และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
     2. ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้เรียนทั้งร่างกายและจิตใจ
     3. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน
     4. รวมพลังมวลชนเพื่อระดมทรัพยากรมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน
     5. พัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณลักษณะนิสัย
     6. ปฏิรูประบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณภาพการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
 
โรงเรียนวัดโพธิ์ (นาควิทยานุสรณ์) ม.6 ต.พระยาทด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี 18160 :: โทรศัพท์ 036-301-244 :: e-mail : watphoschool@gmail.com
Design & SupporT :: TheVOVNOi by Smile @ supporT ::: e-mail/msn : vovnoi@gmail.com ::: tel. 08-7121-5505
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดีบน IE. เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป ความละเอียด 1024 x 768 Text Size Medium
.