แจ้งข่าวด่วนจาก สพป.สบ.1
คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าหลัก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 :: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน :: กระทรวงศึกษาธิการ
Saraburi Primary Educational Service Area Office 1 :: Basic Education Commission Office :: Ministry Of Education
ถนนมิตรภาพ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ 036-351-800 , 036-351804 โทรสาร 036-351798
e-mail : director.srb1@obecmail.obec.go.th
เรียน สถานศึกษาในสังกัดทราบ เนื่องจาก ท่าน ผอ.สพป.สบ.1 แจ้งให้โรงเรียนทำป้ายไวนิลคุณภาพการศึกษาติดที่โรงเรียนนั้นให้ออกแบบเองโดยใช้ข้อความหลักดังนี้
Kick off อย่างเป็นระบบ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2557
6 กรกฎาคม 2557
• NT เหลือเวลา                วัน
• O-NET เหลือเวลา           วัน
• PISA เหลือเวลา             วัน
เพื่ออาจมีความแตกต่างและหลากหลายรูปแบบได้ แล้วแต่โรงเรียน จึงเรียนมาเพื่อทราบค่ะ